تعبیر خواب دیدن جبرئیل علیه السلام در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن جبرئیل علیه السلام در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن جبرئیل علیه السلام در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن جبرئیل علیه السلام در خواب تعبیر دیدن خشم جبرئیل در خواب تعبیر دیدن رضای جبرئیل در خواب دیدن روح القدس جبرئیل در حال شادی یا خنده. خیر و شر با توجه به جزئیاتی که دیده شده است ممکن است جبرئیل خود را ببیند و ممکن است برافراشته باشد، عصبانی یا راضی باشد، این صحنه و بسیاری از صحنه های دیگر در اینجا به تفصیل ارائه شده است که به امام محمد بن سیرین رضی الله عنه رسیده است. خداوند متعال رحمتش کند.

در خیر دیدن جبرئیل علیه السلام در خواب فرمود:

جبرئیل علیه‌السلام: هر که او را در خواب ببیند که بر او شادی می‌کند و با او سخنی نیکو یا نصیحت یا نصیحت یا بشارت می‌گوید، در مورد او عزت و جلال و قوت داده می‌شود.

و هر کس جبرئیل را در خواب ببیند و او را بشناسد به شهادت می رسد اگر چه زنده بماند و هر که ببیند چیزی از او گرفت از اهل بهشت ​​است و هر که ببیند جبرئیل نزد او می آید رساندن پیام به او نشان دهنده آن است که به فرستاده ای از جانب پادشاه یا امین اسرار، و مژده رزق و روزی فرزندان ذکور است.

و هر کس ببیند که جبرئیل علیه السلام بر او سلام کرد، عالم مهمی می شود، پس فرمانش قیام می کند و از همتایانش برتری می یابد، و بینش او نیز حکایت از عبادت و علم و آموختن اسرار از اربابان آن دارد، و هر که بیند. او و بیمار بود، روح در بدنش جریان دارد، به ویژه برای کسانی که نزدیک به آسیب یا مرگ هستند.

و هر کس جبرئیل را در حال پرواز یا حرکت دید، رؤیت او حکایت از حرکت و حرکت و جهاد و پیروزی بر دشمنان دارد، چنانکه حکایت از علم و آشنایی با علوم شرعی و دنیوی دارد و هر که با جبرئیل پرواز کرد و به آسمان رفت، پس از تحقق او به شهادت رسید. حق تعالی و محبت در میان مردم، و هر که دید صورتش دگرگون شده است، تا به شکل جبرئیل یا جبرئیل درآید، دیدن او دلالت بر سخاوت او دارد، زیرا بسیار سخاوتمند و بخشنده است.

و هر کس جبرئیل یا یکی از فرشتگان را ببیند که او را از پسری خبر می دهند، فرزندی نیکو و صاحب علم دینی و دنیوی بر او منت نهاده و مورد رضایت پدر و مادرش قرار می گیرد، نیکی در آن وارد شد و هر که جبرئیل را دید. حمایت از او در جنگ بر دشمنانش پیروز شد و هر که فرشتگان او را مسخر کردند به نیکی رسید و قامت خود را بلند کردند.

بر شوق دیدن جبرئیل علیه السلام در خواب:

و هر کس جبرئیل را در خواب ببیند و او کافر بود به سختی و ترس و عذاب می‌رسد.

و هر کس جبرئیل را دید و غمگین یا مضطرب شد، عذاب گرفت و به مصیبت افتاد و هر کس فرشتگان را از او خلع سلاح کرد، قدرتش را ربود و مرد و زن و فرزندی بر جای گذاشت، و هر که فرشتگان را دید و از او ترسید. جنگ سختی در آن منطقه روی می دهد و هر کس آنها را به صورت مونث ببیند از جمله کسانی است که به خدای عز و جل دروغ می گویند: «آیا شما را به پسرانی وصف کنم و از آنها بگیرم. در میان فرشتگان مونث، شما سخن بزرگی می گویید.}

و هر کس در خواب ببیند که به فرشتگان می نگرد، مصیبت بزرگی بر او وارد می شود، به فرموده حق تعالی: {در روزی که فرشتگان را ببینند، آن روز برای تبهکاران مژده نیست}.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا