تعبیر خواب ورود به قبرستان در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب ورود به قبرستان در خواب ابن سیرین

حاضر تعبیر خواب ورود به قبرستان در خواب ابن سیرین تعبیر خواب خروج از قبرستان یا قبرستان در خواب، معنی دیدن قبرستان یا قبرهای فشرده، رویت قبرستان دلالت بر معانی زیادی در تعبیر دارد که در مضمون آن جهات خیر و شر بسیار است. محمد بن سیرین رحمه الله.

تعبیر خواب ورود به قبرستان در خواب ابن سیرین

به نیکی دیدن ورود به قبرستان در خواب آمد:

رؤیت قبرستان اشاره به روز قیامت دارد، چنانکه مسافرین است که به آن رفتند و خانه وارد شونده است پیامبر امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. او – آن را خانه قوم مؤمن نامید، پس بر قومش سلام کرد، زیرا آنها اولین و ما بعدی هستیم.

و هر کس در خواب ببیند که وارد قبرستان شد و در حال زاری فروتن شد، یا به کتاب پروردگارش اقتدا کرد، یا در حال نماز بود، دلالت بر آن دارد که او از کسانی است که با نیکوکاران می‌نشیند، و آنان حلقه‌های ذکر می‌کنند. از آنچه می بیند یا می شنود بهره می برد و آیینی می گیرد و هر که مؤذن در آن وارد می شود، غیر آن ها را موعظه می کند و به کسی که بر بدی ها پافشاری می کند و در میان مردم می ایستد امر به معروف می کند. حقیقت، و در میان جاهلان یا کافران به حق گواهی می دهد.

و هر که در خواب ببیند که داخل قبرستان شد و ترسید از آنچه هشدار می دهد در امان است و گورستان ممکن است دلالت بر ترس از خدای تعالی و هدایت پس از گمراهی باشد اگر برای اهل اسلام باشد بسیار و هر که باشد. آن قبور را حفر می کند و از آنها چیز با ارزشی بیرون می آورد، این نشان دهنده روزی حلال است.

و هر کس ببیند که در آستانه ورود به قبرستان است و او را سرزنش کرده و مانع او شود، با سخنان نیکو که حکایت از حکمت دارد و توبه می کند، پاسخ می دهد، این نشان می دهد که او وارد دستوری شده است که حق را حمل می کند و ظلم را از بین می برد. اگر وارد آن شود و توبیخ نکند، از آن موضوع غافل است یا حق را تضییع می کند.

و هر که در خواب ببیند داخل شده و خوابیده و آن شب بوده است، بیانگر قوت عقیده و عشق او به لقاء الله تعالی است، یا قوت و امنیت از ترس و رهایی از یأس و اضطراب است.

در مورد بدی دیدن ورود به قبرستان در خواب می گوید:

هر کس در خواب ببیند که به قبرستان آمده و قبرهای موجود در آن را نبش قبر می‌کند تا مردمانی را در آن‌ها زنده یا مرده بیابد، این نشان می‌دهد که مرگ در آن کشورها یا منطقه‌ای که در آن قرار دارند، نزدیک است.

و هر کس خود را در حال ورود به قبرستان ببیند و مریض شد، مرده به آن منتقل شد، و برای کسی که داخل آن قبرستان شد و خانه‌ای در آن یافت و دانست که از آن اوست، همینطور است، زیرا آن خانه اهل بیت است. کفار و اهل بدعت که وجدانشان مرده است و چه بسا حاکی از نقش زناکاران و صاحبان مشروبات الکلی باشد که آنها را به عنوان مرده بر زمین بیندازند یا خانه غافلان در زندگی ترک کنندگان باشد. نماز عمل آنها را بالا نمی برد و چه بسا دلالت بر حبس دارد، زیرا هر که بمیرد در قبری حبس می شود و بر او تنگ است.

و هر کس وارد قبرستان شود و بخندد یا برهنگی خود را آشکار کند یا خود را در حال ادرار بر قبر ببیند یا با مردگان راه می‌رود از همراهان اهل منکر و فاسق است یا از کسانی است که دین فاسد شد و ترس او از خدا کم شد و قبرستان برای کسی که از مرگ در امان باشد یا از آن غافل باشد ترس است و وارد آن شد و استخوان های مردگان را زیر پا گذاشت و به دنبال آن ها رفت و مرد و قبور را دید. کافران بدون دخول در آن دلیل بر رنج نگرانی و عبوس شدن و شک و تردید در دین است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا