تعبیر خواب دیدن قبرستان در خواب ابن سیرین

حاضر تعبیر خواب دیدن قبرستان در خواب ابن سیرین تعبیر دیدن داخل قبرستان در خواب دیدن قبر و ساختن قبر در خواب دیدن قبرستان یا قبرها بیانگر معانی زیادی از خیر یا شر در تعبیر است از ورود و خروج از قبرستان تا دیدن بنای قبر و با ورود به قبرها و بسیاری جزئیات دیگر که به بسیاری از مترجمان رویا رسیده است، در اینجا مهمترین چیزهایی که در این خواب آمده است را به تفصیل فهرست می کنیم.

تعبیر خواب دیدن قبرستان در خواب ابن سیرین

در حسن دیدن قبرستان در خواب می گوید:

رؤیت قبرستان یا قبرستان به روز قیامت اطلاق می‌شود که هر کس به آن راه می‌رود و هر که به آن می‌رسد، زندان است برای هر که به آن می‌آید، و نیز نشان می‌دهد هر خانه‌ای که در آن عبادت و عبادت است. زهد و ترک دنیا انجام می شود، یا خانه رباط و گریه و موعظه است، زیرا در آن سکونت دارد، دنیا را ترک کرد و برای دیگران عبرتی شد، پس احوال آنان مورد توجه قرار گرفت و از پا افتادند. اجساد بر او آشکار شد و پیامبر – صلی الله علیه و آله – هنگام ورود به خانه قوم مؤمن آن را نامید و به او سلام کرد که آنها پیشوایان قوم بعدی هستند.

قبرستان ها نیز حکایت از آمدن به حق و رفتن به دفاع از آن دارد، پس هر که ببیند وارد قبرستان شده است، آن را می شناسد و آن را سرزنش می کند و آن نهی را با سخنان نیکو که حاوی حکمت و صالح و توبه است پاسخ می دهد، به حق وارد می شود. با راه اندازی در آن سفارش دهید.

و هر که قبرستان را دید و ترسید به امان و آرامش رسید که دلیل بیم و امید و بازگشت به هدایت پس از مدتی گمراهی است، دیدن و لقای خدا.

هر کس در خواب ببیند که وارد قبرستان شد و تن سالم و گریان و خضوع داشت، یا ورودش با تلاوت کتاب الله جل جلاله و تعالی بود، یا رو به قبله نماز می خواند، دلالت بر این دارد که به نیکی رسیده است. بسیار ذکر و انجام مناسک، نیکوکاری که از احوال مردمش شنیده و می بیند نصیحت می شود.

و هر کس در خواب ببیند که وارد قبرستان شده در حالی که صدای اذان را در آن بلند می کند، دلالت بر آن دارد که مردی است که مردم را موعظه نمی کند و به کسانی که متابعت نمی شوند امر به معروف می کند. و در حق مردم صادقانه ایستادگی می کند و در میان مردم ناسپاس و کافر که مانع شهادت به حقیقت پیروان می شود، گواه راستین بود، برای جاعلان و هر که با ترس وارد آن شود از حیله گری یا از آنچه می ترسد در امان است. زیرا این امنیت مضطرب و بدبخت است.

در مورد شر دیدن قبرستان در خواب می گوید:

از سوی دیگر دیدن قبرستان حکایت از مرگ و مردگان دارد که پناهگاه آنان است و چه بسا دلالت بر همه کسانی باشد که در دل ایمان از کفار و اهل ذمه و بدعت مرده اند. دین، و قبرستان نیز حکایت از اسارت دارد، زیرا قبر زندان مردگان است یا زندان غافلانی است که نماز نمی‌خوانند و خدای متعال را یاد نمی‌کنند، پس کار خیر برای آنان برانگیخته نمی‌شود.

هر کس در خواب ببیند که وارد قبرستان شده است، به سوی قبرستان رفت و در آن از دنیا رفت، مخصوصا اگر خانه هایی را ببیند که در آنجا ساخته شده است، دین آنها و ذلیل آنهاست، پس از آنها پیروی می کند و مانند آنها می شود. و هر که قبرستان را ببیند و داخل آن نشود و در امان بود، ترسیده و ترسیده شود.

و هر کس در خواب ببیند که به قبرستان مشرکان وارد شده است، مضطرب و اندوهگین می شود و در دین خود شک می کند و از کفر در آن شهر می ترسد.

و هر که مریض بود و وارد قبرستان شد قبر و آخر عمرش است و اگر سالم بود مریض شد و دیدن آن برای کسی که تاجر غنائم بود دلیل بر ضرر است. معیشت و مال، برای او مانند زندگی است و از دست دادن آن دلیل بر زیان آن جان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا