تعبیر خواب دیدن گاو نر در خواب ابن سیرین بول

تعبیر خواب دیدن گاو نر در خواب

دیدن گاو نر بیانگر معانی زیادی از خوبی و مقام بلند در خواب است، اما خالی از این نیست که برخی از معانی بد تغییر در ذات انسان منفور و کینه توز را شامل می شود و شیر و گله گاو نر، همه این جزئیات مفصل را امام محمد بن سیرین رحمه الله در کتاب تعبیر خواب کبیر به طور کامل توضیح داده است.

ابن سیرین در مورد حسن دیدن گاو نر در خواب گفته است:

گاو نر در مبدأ بینش، کارگری است با نیرو و نیرو، پول و اقتدار فراوان، نیرومند در قدرت و سلاح، اگر شاخ باشد، و همچنین می‌آید به پسری که در زمین کار می‌کند بر اساس کشت آن، نشان دهد. یا مرد شخم زن، و نیز به مردانی اشاره می کند که با همسران خود زیاد آمیزش می کنند، که به دلیل توانایی زیاد او در شخم زدن زمین است، یا او است که از بردگان و برادران و یاران به زندگی کمک می کند. به آنها در شخم زدن در بیابان کمک کنید.

هر کس ببیند که سوار گاو مملو از کالا شد، خیر بسیار خواهد داشت، مادامی که گاو قرمز نباشد و یک گاو برای کسی که تاجر بوده دلیل بر تجارت یک ساله است، اگر باکره باشد. ، ازدواج می کند و اگر دو دختر داشته باشد با آنها ازدواج می کند.

و هر کس در خواب ببیند که گاو را در جایی ذبح کرده و گوشت آن را برای پختن به دیگ می برد، برای کسی که آن را می خورد، روزی می دهد و برای او پولی است، و آن گاو نر نزد خداوند فرزندان نیکو قرار می دهد و اگر ببیند که گاو نر بر او خوابیده است، به جای دوری سفر می کند و از پوست گاو نر اگر صاحب آن باشد خیر می یابد وگرنه آن کالا به صاحبانش باز می گردد.

و هر كه بيند گاوى بزرگ از سوراخ كوچك بيرون مى‏آيد، پس مى‏خواهد به سوى آن بازگردد، ولى قدر تنگى آن را نمى‏داند، پس گواه بر اين است كه او مردى است كه از راست گفتن نمى‏هراسد. کلام از او بیرون می آید و تکرار نمی کند و گفته می شود: گاو نر فاسق و فاسق است پس ذبح آن دشمنی او را از بین می برد و از عدم آن یا مرگش می کند و هر که گاو نر می خرید و مالک می شد، آنچه را که می خواست و می خواست، از آن مقام می گرفت و اگر سوار می شد، مالکیت بیشتر می شد، زیرا یک گاو نر برای کسی که حاکم بود، دلیل بر اختیار یک سال است.

و از هر گاو نر که بدرخشد خیر و سعادت به دست می آورد و ممکن است از غایب او خبر خوشی شنیده باشد.

ابن سیرین درباره شر دیدن گاو نر در خواب گفته است:

هر که در خواب گاو نر ببیند که شاخ ندارد، مردی است حقیر و ذلیل و فقیر و محروم و ممکن است کارگر منزوی یا رهبر فقیر باشد و هر کس گاو نر را از جای خود ذبح کند. قتلگاه، دشمنانش او را آزار می‌دهند، ذبح بر اساس شهادت دروغی که شخص بر دیگری شهادت داده و به دلیل ظلمی که در حق او شده، او را می‌کشد.

و هر کس سوار گاو شود و رنگ آن سرخ باشد، پسرش مریض می شود و اگر به گرگ درنده تبدیل شود، بیانگر تبدیل شدن یکی از کارگران عادل به مردی ستمکار است. اموال او اگر والی بود برکنار می کردند و اگر بالاتر از او او را از جای خود بر می داشت و هر که با گاو نر صحبت می کرد به نزاع و نزاع افتاد و هر که بر او افتاد گاو نر مرد و او مرد. همچنین برای کسی است که گاو نر را در حال گاز گرفتن یا ذبح آن دید.

هر کس در خواب ببیند که گاو را در محل معروف یا در خانه صاحبش ذبح می کنند و گوشت آن را با هم تقسیم می کنند، بیانگر آن است که برای مرد بزرگی از اهل آن محل بلای مرگ می آید، سپس او را تقسیم می کنند. پول عذاب است و در ذبح گوساله و گوسفند نیز هست.

و هر کس در خواب ببیند که سوار بر گاو نر سیاه شده است یا گویا گاو او را تهدید به کشتن می کند در دریا راه می رود و در آن مضطرب می شود پس بدبخت را با کشتی خود می کشانند تا نزدیک غرق شود و سپس فرار می کند. و هر که ببیند گله ای از گاو نر وارد شهر شده است، دشمن و دزدی است که وارد شهر می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا