تعبیر خواب دیدن مشکی پوشیدن در خواب مشکی

تعبیر خواب دیدن مشکی پوشیدن در خواب

دیدن لباس مشکی در خواب یا خواب بیانگر معانی بسیاری است که در درون خود تعابیر خوبی یا بدی را به همراه دارد، از دیدن پوشیدن لباس سیاه گرفته تا پاره کردن یا درآوردن لباس و شاید سیاهی لباس با رنگ های بسیار دیگری مواجه شود. و در اینجا مهم ترین مطلب را در این زمینه نشان می دهیم برخی از جهات را با توجه به آنچه امام محمد بن سیرین رحمه الله در کتاب «تعبیر خواب های بزرگ» آورده است.

در حسن دیدن لباس سیاه در خواب می گوید:

لباس مشکی نشان دهنده نیل به خیر و تعالی در دنیاست، پس هر که در خواب ببیند که لباس سیاه بر تن کرده و به پوشیدن آن عادت کرده است، خیر بسیار از مال و از مقام امر بزرگی خواهد داشت. علاوه بر مقام و منزلت والای او و هر کس ببیند لباس سیاهش بافته شود اگر اتو شود از آن خیر بسیار به دست می‌آید و اگر زن ببیند نشان می‌دهد که شوهرش به آن خیر می‌رسد. در غیر این صورت برای او یا یکی از پسرانش است.

و هر كه خود را در لباس سياه بيند كه رنگ ديگرى با آن آميخته نشده باشد، دليل بر صحت امر او در امور دينى و دنيوى اوست و حاكى از همه خيرهاى نهفته است.

هر که خود را لباس سیاهی ببیند که تمام بدنش را می پوشاند بدون اینکه بداند کی آن را پوشیده است، بینش او نشان می دهد که در این دنیا امور خود را می پوشاند، همسرش یک پسر دارد.

و لباس سیاه فرمانروا دلیل بر قوت و اعتبار اوست و برای او امنیت است و در دشمنانش اندک است.

در مورد بدی دیدن لباس سیاه در خواب می گوید:

هر کس ببیند لباس سیاهی بر تن دارد که به پوشیدن آن عادت ندارد، دلیل بر آن است که مصیبت به او می‌رسد، و برای مریضان، دلیل بر مرگ اوست، زیرا از لباس خانواده اوست. و سیاهی لباس دلالت بر دعوا یا مشاجره و درگیری با خانواده و دوستان دارد و هر که آن رنگ را دید هر که در کار یا خانه خود مشغول باشد، دلیل بر تنهایی و دگرگونی زندگی او از یک موقعیت به موقعیت دیگر

و هر کس خود را در پیراهن مشکی ببیند و قبلاً او را نشناخت، بیانگر آن است که از وقوع نزاع بین بستگانش که قبلاً یا پیش نیامده است، بسیار اندوهگین است و ممکن است اخبار ناگواری زیادی بشنود. مزاحم پشم زندگی او

و هر که لباس مشکی بپوشد و او را اذیت کند در غم و اندوه فرو می رود و چیزهایی که از آن بیزار است گرفتار او می شود که این نیز دلیل بر غم و اندوه و بروز مشکلات عاطفی بین همسران است پس شر است. برای کسانی که او را در وقت خطبه دیدند.

و هر کس لباس سیاه را بر دیگری ببیند به خبری می افتد که شنیدن آن او را غمگین می کند، همه سیاهی های اطراف ما نشانه و هشدار خطرات و حوادث غم انگیز است، برای مرد فقر یا پریشانی است. و برای زن کسانی هستند که در روزی او به او حسد می‌برند، و برای مریض است که می‌میرد و برای سالم، بیماری و اندوه است، یا اموری مرموز است که در همان بیننده نهفته است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا