تعبیر خواب دیدن لباس کهنه نو در خواب

تعبیر خواب دیدن لباس کهنه یا نو در خواب ابن سیرین یا تعبیر خواب پوشیدن لباس کهنه در خواب به شما تعبیر خواب پوشیدن لباس نو در خواب دیدن لباس نو را به شما پیشنهاد می کنیم. یا لباس بر اساس بسیاری از معیارهای مربوط به رنگ لباس و کیفیت پارچه ای که از آن ساخته می شود، متفاوت است، و همچنین با توجه به مدرن بودن ساخت یا قدمت آن، از جمله ظاهر بیرونی آن و جزئیاتی که منعکس می کند، متفاوت است. و در اینجا به توضیح مفصل آن اشاره می کنیم.

تعبیر خواب دیدن لباس کهنه نو در خواب

تعبیر خواب دیدن لباس کهنه

لباس کهنه و وصله نشان دهنده زیان کار و قطع معاش است و فرسودگی لباس، نگرانی و مصیبت بدرقه بینا است، پوشیدن لباس کهنه بر کافر، بیانگر حال بد دنیا و زیان آخرت اوست. .

و هر که در خواب ببیند لباس دو رو پوشیده و هر دو کهنه شده اند، دلالت بر آن دارد که او اهل دین و دنیاست، پیش از او و هر که ببیند که اوست. لباس کهنه پوشیده و فقیر بوده است، پس امر بر او منفور است و دلیل بر شدت و غم او افزایش یافته است، و دیدن این لباسها به سختی در تعبیر نمی گنجد، پس اگر پوشیده و پاره شود چگونه؟!.

و هر کس در خواب ببیند که پیراهن خود را بر ضد خود پاره کرده است، با خانواده اش در نزاع است و روزی او باطل می شود، و هر که ببیند جامه اش پاره شده، بداند چه کسی آن را پاره کرده، پس از آن اوست. .

و هر کس در خواب ببیند لباس نازک پوشیده است، بینش نشان می دهد که دین خود را تجدید کرده و در او به نیکی رسیده است، جز اینکه آن را بر لباس خود می پوشد، پس این فسق و گمراهی است، غلیظ بود و بر آن زحمت کشید. و جامه کلفت و قواره ای بهتر و بهتر از نازک است.

و هر کس در خواب ببیند جامه کهنه خود را شسته، دلیل است که چیزهای زیانبار از او دفع می شود و ممکن است نمایانگر ظاهر پنهان و علم آنها باشد، لباس کهنه او نیکو شد، مگر اینکه دیندار یا فقیر باشد. هر که ببیند لباسی دارد که بین نو و کهنه حرکت می کند، دلش آن را عوض می کند و لباس کهنه یا کثیف را بیرون می آورد، دلیل بر زوال نگرانی است و خوردن لباس کهنه، خوردن مال حرام است.

تعبیر خواب دیدن لباس نو

هر کس خود را در حال بافتن جامه نو ببیند، سفری خواهد داشت که در آن رستگار می شود، اگر آن را ببافد و آن را بتراشد، امری که می خواهد به پایان رسیده و شکست خورده است، مگر اینکه نزاع باشد، دلیل است. حل اختلاف، و اگر اسیر بود آزاد می‌شد و پشم و پنبه و شبدر می‌بافید و هر کس جامه جدید خود را خیس کند در امری که آن جامه به او نسبت داده می‌شد می‌ماند و گفته شد: خیس کردن. جامه برای پرهیز از مسافرت یا کاری که انجام داده است تا زمانی که لباسش خشک نشود برای او تمام نمی شود.

و هر که در خواب ببیند جامه ای نو که از طلا یا نقره بافته شده است به تن کرده است، رؤیتش نشان می دهد که دیندار و دنیاطلب است یا به اهداف و آرزوها می رسد و به ریاست یا سلطان می رسد.

و هر کس ببیند که رخت تازه ای کرده است، مال زیادی به او می رسد، اما لباس نو از سردی، دلیل بر کسب بهترین های دنیا و آخرت است، و بهترین نو آن است. از سردی و مرکب، مگر با شبدر، پول حرام است و هر که جامه بپوشد از کتان روزی شرافتمندانه و پول حلال می گرفت.

و لباس نو برای غنی و فقیر نیکو و نیکو است، زیرا دلیل بر کسب مال یا پول و لذت است و در بردگان از آنچه در آن هستند آزادی است و بر بدهکار است که قرض خود را بپردازد. و هر که لباس نو بشوید و بپوشد رفته است و هر که ببیند جامه نو پوشیده ولی پاره شده و بتواند آن را ترمیم کند جادوگر است زیرا پارگی چیزی است که قابل ترمیم نیست و زاییده است. پسر مطیع و باهوش و خوردن جامه نو دلیل بر خوردن پول حلال است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا