تعبیر خواب دیدن برف و جمع شدن برف در خواب ابن سیرین

دیدن برف در خواب بر حسب اتفاقات در تعبیر معانی زیادی را بیان می کند، ممکن است برف سفید در زمین خشک ببارد و راه های عمومی یا ساختمان ها و خیابان ها را به رنگ خود بپوشاند و درختان بارور کشاورزی را بپوشاند. شاید در زمان خود سقوط کرده باشد.در طول زمستان یا در زمان های دیگر، تعیین میزان خیر یا شری که رویا در خود دارد بستگی به زمان سقوط آن، مناطق حضور آن و میزان تأثیر آن بر روند عادی دارد. ما در اینجا ذكر جزئیات كامل این رؤیت با توجه به آنچه بر امام محمد بن سیرین رحمه الله رسیده است، علاقه مندیم.

تعبیر خواب دیدن برف و جمع شدن برف در خواب

تعبیر خواب دیدن بارش برف جنبه های خوبی دارد، یعنی:

هر کس در خواب ببیند که برف می بارد، نشان دهنده حاصلخیزی، ثروت، فراوانی مواد غذایی در محله هایی است که در آن می بارد، و سیلاب ها در میان درختان جاری است، آن مکان ها همان گونه که از برف پر شده بود از غذا و گیاه پر شده بود. شاید صاحب آنها پولی به دست آورد که به نفع او باشد.

هر کس در خواب ببیند که در تابستان برف می خرد، مالی به او می رسد که برایش راحت باشد و در سختی از آن بهره مند شود و چه بسا از اندوهی که با گفتار یا دعای نیکو بر او وارد شده است آسوده شود. اگر بيند كه زمين زراعت خشك است و برف باريده است مانند باران و رحمت و حاصلخيز است كه به وسيله آن زراعت رشد مي كند و حالش را بهبود مي بخشد.

و هر کس در خواب ببیند که با جمع کردن یا خوردن آن مقداری برف می زند، به پول و مروارید مبتلا می شود و دیدن برف در خواب، دلیل بر کسب روزی و منفعت و شفای بیماری های سرماخوردگی است. بیماریها در خود و نزولش با هم، و نیز از دیدن برف با آتش است که با آتش آب نمی شود و از آن خاموش نمی شود.

و هر که ببیند برف می بارد و مردم آن را در ظروف جمع می کنند، رؤیتش نشان دهنده پیروزی بر دشمنان و رفع ترس و اضطراب است و جمع آوری آن برای فقیران دلیل بر مال است و شفای بیماران است. و خریدن آن نیکو و پشیمانی است و برف اندک برای صاحبش بسیار نیکو است، اگر در زمین زراعتی فرود آید بدون آن اگر بر درختان آن بیفتد، نشانگر محصول زیاد آن سال است، پس پول زیاد شود. و بازده افزایش خواهد یافت.

و هر کس پس از باریدن و جمع شدن برف خود را در حال به دست آوردن ببیند، به حکمی که نفعش بر اوست محدود می شود، و هر کس با آب بیاید تا آن را در ظرفی بگذارد و برف بریزد، دید او حکایت از صرفه جویی دارد که جمع می شود. برای او و سود او خواهد بود، و هر کس در خواب برف را بر آن بپوشاند و سپس آب شود و به آب تبدیل شود، به غم و اندوه کوچکی مبتلا می شود که تا تو او را رها نکنی.

تعبیر خواب دیدن بارش برف دارای جنبه های شیطانی است، یعنی:

هر کس در خواب ببیند برف می بارد، بیانگر وقوع عذاب و شیوع بیماری های همه گیر و بیماری ها و حوادث سخت و جذام و فقر و مرض در آن محل که برف انباشته شده است، زمان نزول آن یا برداشت و بهره مندی از آن این نشان دهنده ظلم سلطان به گله خود و جستجوی تباهی و ظلم از سوی صاحبان مرزها است.

و هر کس ببیند برفی که آب در آن نیست می‌بارد و تند بوده است، نشانگر حق معیشت و زیان اهل آن محل است و ریزش برف غالب، دلیل بر شکنجه‌های سلطان رعایای خود است و گفتار زشت او با آنان، مطابق فرموده حق تعالی: «فَأَسْتَعْلَمْ عَلَیْهِمْ أَنْهُمْ أَرْسَلَمْ عَلَیْهِمْ» گفته شد: برف است.

و هر کس در خواب ببیند برف بر او نازل شده است به راه دوری می رود که در آن حسرتی برای اوست و هر که در زمستان و تابستان برف سرد او را بگیرد فقر او را می گیرد و گفته شد: هر که بر برف بیفتد. آنگاه دشمن او را خواهد گرفت و چه بسا سقوط او از آسمان حاکی از عذابی است که سلطان بر مردم تحمیل می کند و آن هم با گرفتن پول آنها از آنها.

و هر که در خواب ببیند که برف و غم و اندوه بر او چیره شده و بر او مسلط می شود و چه بسا ریزش برف نشان دهنده اختلال در رفت و آمدها و ناتوانی در کسب منفعت برای پست و پیک باشد به دلیل توانایی او در توقف کار. و چه بسا سقوط آن حاکی از عذاب خداوند و خشم او باشد یا فتنه ای باشد که بین مردم بیفتد و بین آنها بیفتد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا