تعبیر خواب دیدن برف در خواب ابن سیرین اسنو

برف حاوی جزئیات زیادی است که در صورت مشاهده در خواب دیده می شود. ممکن است برف سفید یا سیاه دیده شود. برف ممکن است در اندازه های طبیعی خود ببارد یا به شکل های وحشتناکی در بیاید. فرد خوابیده ممکن است مقداری از آن را بخورد، آن را جمع کند یا روی آن بخوابد. و ممکن است همراه با باران باشد یا چیزهای دیگر که باعث ناراحتی یا تشویش بیننده می شود از تعبیر بدی که دلالت می کند، اما ابن سیرین نشان داده است که خود را به صورت شیطان اکتفا نکرده است، بلکه توضیح داده است. که با دیدن این خواب چهره های خوب زیادی وجود دارد.

تعبیر خواب دیدن برف در خواب

تعبیر خواب دیدن برف دارای جنبه های خوبی است که عبارتند از:

دیدن برف بیانگر پراکندگی حاصلخیزی و غنا و فراوانی غذا در نواحی کم آن است و هر که در هنگام بهره مندی از آن برف را دید که از آسمان به زمین می بارید در کاشت آن مکان را گسترش داد، دیدش حکایت از افزایش برف داشت. برکت زمین و تولید آن را زیاد می کند تا آنجا که آن مکان را پر می کند همانطور که از برف پر شده است و گفته شد: او دلیلی برای کسب سود و زیاد شدن محصول و میوه و غنایم است و درهم های سفید است که به صاحبش در روزگاران سود می رساند. پریشانی یا پریشانی

و هر کس برف را ببیند نفع دارد و از سرماخوردگی شفا یابد، مخصوصاً برای کسانی که از فروش آن امرار معاش می کنند، زیرا برف و آتش نشانگر عشق و محبت است، زیرا آتش برف را آب نمی کند و خاموش نمی کند و برف اندکی. در مناطق سود، گواه باروری است، و هر که برف را در کشتی ببیند، دلیل بر رفتن است، اضطراب و نگرانی و پیروزی بر دشمنان.

و هر کس در خواب ببیند که ماشین برفی می‌خرد و آن در تابستان بود، بینش نشان می‌دهد که مبتلا به مالی است که از آن سود می‌برد و بر آن استراحت می‌کند، و حال او با اجابت دعا یا سخنان نیکو حالش تغییر می‌کند. هر کس برف را ببیند که بر زمین خشکیده می بارد، مانند باران بر آن است، پس برایش رحمت و حاصلخیز است، و اگر بر زمین زراعتی بیفتد و به درختان آن نخورد، حاکی از خیر و خوبی است. سود بالایی که پس از برداشت از آن به دست می آید.

و هر که ببیند برف از آسمان می‌بارد و از آن سرد می‌شود، از مروارید پول می‌گیرد و خوابیدن بر برف، دلیل بر پایبندی است، از آن سود می‌برد، و خزانه‌ی پادشاه منجمد است که در آن پول فراوان است.

و هر کس خود را ببیند که برف را از زمین در ظرفی جمع می کند یا از آن می خورد، به خود و مال خود خیر می شود.

تعبیر خواب دیدن برف با چهره های شیطانی، یعنی:

برف به وقوع عذاب و حوادث ناگوار در مناطقی اطلاق می شود که در آن می ریزد، زیرا محصولات و میوه ها را خراب می کند، کشتی ها را مانع می شود، به فقرا آسیب می رساند و با سرمای خود آنها را از بین می برد. بهره بردن از آن، دیدن آن حکایت از ظلم سلطان و فساد اهل سرحدات دارد.

و هر که ببیند برف بر مردم و خانه و درختانشان می‌بارد و همه آنها را می‌پوشاند، دیده‌اش نشان می‌دهد که ظلمی بر آنان وارد شده، و بلایی بر سرشان نازل می‌شود، و ممکن است به مال خود نیاز داشته باشند، و چنین است.

هر کس در خواب ببیند که برف را در الک یا جامه یا چیزی که فایده ای ندارد حمل می کند، از این جهت دیدش بر ذوب شدن عایدش و از دست دادن مجموعه اش خوار می شود، اگر تاجر بود. او برای کالاهای خود می ترسید.

و هر که ببیند برف غلیظ کشور را پوشانده است، این دلیل است بر ظلم و ستم سلطان بر مردم و سخنان زشت او به آنان، و برف با این مقدار غم و اندوه است، و هر که بخواهد برف را از جایی جارو کند. او به خاطر عظمت سرنوشتش قادر به این کار است و با او می تواند ظلم خود را دفع کند، او صاحب خانه ها و فرمانروای اهل آن است.

و هر که در زمستان از برف برود سرما بخورد، تهیدست شود و هر که برف بر سرش بیفتد دشمن بر او فرود آید و هر که بر برف باشد بر او غلبه کند. با اضطراب و سنگینی، و منشأ بینش او فقر است و یخ آنها هستند و برف که از آسمان می‌بارد، دلیل بر وقوع عذاب بر مردم و اسارت در اموال آنان است.

همچنین بخوانید

  1. تعبیر خواب سردی در خواب ابن سیرین سرما

  2. تعبیر خواب دیدن تگرگ در خواب ابن سیرین


نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا