تعبیر دیدن روباه در خواب مفصل روباه

تعبیر دیدن روباه در خواب مفصل روباه

روباه یکی از حیوانات درنده به حساب می‌آید که برای انسان و حیوانات نیز خطرآفرین است، زیرا حیله گری، حیله گری و هوشمندی آن نیز مشخص می‌شود و همین موضوع آن را به یکی از رویاهای آزاردهنده تبدیل می‌کند. سهمی از خصوصیات آن در تفسیر دارد، اما این امر مستلزم فقدان برخی از جنبه های خیر نیست که باعث اطمینان روح در روح بیننده می شود و در اینجا مهم ترین جنبه های این بینش خیر یا شر را بر می خوانیم. آنچه امام محمد بن سیرین رحمه الله ذکر کرده است.

تعبیر خواب روباه به تفصیل

تعبیر خواب دیدن روباه در خواب دارای جنبه های خوبی است از جمله:

دیدن روباه به طبیب یا منجمی اشاره دارد و ممکن است حاکی از منفعت و لباس یا رزق باشد پس هر که روباهی را بگیرد یا شکار کند بر دشمنش پیروز می شود و چه بسا زنی نصیبش شود. او را دوست دارد و هر که او را دوست دارد و هر که در خواب ببیند که از شیر روباه نوشیده است مرضى را که بوده شفا داده یا به آن مبتلا شده یا غم و اندوه او را برطرف مى کند و هر که در خواب ببیند که روباه نواز است. او با بچه ها بازی می کند، با یک زن زیبا و ثروتمند ازدواج می کند.

و هر کس در خواب ببیند که از گوشت روباه چیزی خورد یا از او جنگ خواست، دردی از باد گرفتار می شود و از آن پاک می شود، سپس ذبح او برای دینش نیکو می شود. امور دنيوي و يا زن و كشتن او نيز ممكن است حاكي از به دست آوردن زنی در مقام بلند باشد.

و هر که ببیند چیزی از پوست روباه زده است، این قوت و پیروزی اوست و ممکن است زنی برای او ارث باشد.

و هر کس وقتی داخل شد روباهی را دید که بدون دیدن او از خانه بیرون رفته است، نشانگر پیروزی او بر دشمنان و آشکار شدن نیاتش است و با چوب تا او را بکشد، امان است از هر چه می ترسد و هشدار می دهد.

تعبیر خواب دیدن روباه در خواب دارای جنبه های شیطانی است از جمله:

روباه مردی حیله گر و خیانتکار است و در امور زندگی و آخرت خود طفره می رود، پس هر که ببیند روباهی از او فرار می کند، دشمنی دارد که با او می جنگد. صدیق – رضی الله عنه – به او گفت: دیدم از روباهی طفره می روم. به او گفت: تو مردی دروغگو، پس آن مرد شاعر بود.

و هر کس روباه را بخواند یا از نزدیک خود بخواهد، زنش به او صدمه می زند، زیرا درخواست او از روباه در ترس و وحشت فرو می رود و گفته شده است که دیدن او حکایت از ذلت روح و ذلت دارد. حال و احوالش فقیر است و حالش برای مردم بد است و هر که ببیند گوشت روباه خورد یا پوستش پوسته شد، بیفتد مریض است و زود خوب می شود.

و هر کس خود را عذاب روباهی را تصدیق کردار نیکش ببیند، پاداش کسی را خواهد گرفت که عذابی نگیرد و کردارش به ریسمان دروغ بیفتد و هر که ببیند روباه‌ها و جادو و نیرنگ‌ها در روزگارش فراوان است. من کاری را انجام دادم که جزا نیست، از خدا بترسید! تو مردی دروغگو هستی و مجوس گفتند: الدهاک چنان دید که ناحیه بین مشرق و مغرب پر از روباه است، گویی شبان آنهاست، پس رؤیاهای خود را برای یک اکسپرسیونیست نقل کرد و گفت: سحر و جادو و ترفندها در زمان شما فراوان است و در کشور شما ظاهر می شود و چنین بود.

روباه را منجمان و پزشکان و اهل بدخواه و تدبیر تفسیر می کنند و دشمنی ناشناخته و سرسخت و حیله گر است که کار خود را غافلگیرانه انجام می دهد و ممکن است بر زنان مکار نیز دلالت کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا