تعبیر خواب دیدن خرما در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خرما در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خرما در خواب

دیدن خرما در خواب یا خواب حاوی جزئیات زیادی است که مربوط به چهره های خیر یا شری است که در چین های خود حمل می کند و دلیل آن تفاوت در جزئیات دیدنی خرما، نوع آن یا روش خوردن آن است. به دست آوردن آنها از خرید، هدیه یا چیدن، اما آنچه مسلم است این است که در مجموع حامل معانی جلال و بلندی و قوت ایمان برای کسی است که آن را می خورد، اما خالی از ضرر و مشقت نیست که ممکن است در اثر دیدن آن برای آن شخص بیفتد.

تعبیر خواب دیدن خرما چهره هایی بهتر از آنها دارد:

دیدن خرما جهات بسیار خوبی و بلندی دارد، هر کس از آن چیزی بخورد از جایی که به حساب نمی آید روزی عام دارد یا مال حلال است که بدون زحمت و خستگی به دست می آورد و گفته شد: دیدن خرما دلیل بر این است. حسن خلق صاحب رؤیت از ابن عمر روایت شده که خود را در حال خوردن خرما دید، پس آن رؤیت را نزد سرور خلق محمد – صلی الله علیه و آله – ذکر کرد و حضرت فرمودند. به او گفت: این شیرینی ایمان است و خرما برای کسانی است که باران و نیکی و روزی فراوان می بینند.

و هر کس دانه خرما را در مکانی زیاد ببیند، بینش نشان می دهد که مقداری از مالی را پس انداز کرده و نیکو خرج خواهد کرد، برای کسانی که باران دیدند و برای کسانی که آن را خوردند، رزق و مال. و برای کسانی که آن را جمع آوری کردند، حفظ و غنا و پس انداز رزق و روزی.

و هر کس خرمای فقیر یا بد بخورد، اهل کتاب بر این باورند که همان است که می خورند، و هر که خرما بخورد و خوش طعم شود، نیکو می شود و سخنان نیکو می شنود، و خرما به جایی می رسد که مسافر سود می برد و هر که خرما بخورد نیکو می شود و چیدن خرما از درختش در هنگام درو دلیل است صدمه به خیر، صاحب بینا با زنی صاحب مقام و زیبایی ازدواج کند و علم و دانش کسب کند و با او کار کند. و هر که ببیند به جای خرما از درخت خرما انگور برداشت و سیاه بود، زنش برای او پسری به دنیا آورد که قومش را می پوسد.

و هر کس در خواب ببیند که خرما یا خرما را قبل از مرطوب شدن می خورد، به شیرینی ایمان می رسد و به قوت ایمان و ترس از خدای متعال مقامی می یابد، انس بن مالک دید که ابن عمر با میوه می خورد، پس نزد او فرستاد، دیدم که با نان می خوری و این شیرینی ایمان است، خیس می شود.

و هر کس در خواب ببیند که خرمای تر را درو کرده و از درخت خشکی بوده است، از فاسق علم سودمندی به دست می‌آورد، جز اینکه صاحب بینایی غرق می‌شود، پس آسودگی و شادی را به دست می‌آورد.

و هر کس در خواب ببیند که از درختی غیر از درختی که همان بار را حمل می کند میوه می چیند، یعنی از درخت انگور خرما می چیند، با مردی سخاوتمند ازدواج می کند و مرد صالحی را حمایت می کند، پول خود را خرج می کند. بر آن به نسبت آنچه به دست آورده است، و اگر چیزی از آن برنمی‌داشت، به همان اندازه پس‌انداز می‌کرد.

و هر کس در خواب ببیند که خرما را از درخت خود بچیند، مال یا علم به دست می آورد، آن رزق و روزی، و آن که میوه را بر آن بپاشد، خیر بسیار بود.

تعبیر خواب دیدن خرما با چهره شیطانی از جمله:

و هر کس در خواب ببیند که خرما با قیر خورده است، دید او نشان می دهد که پنهانی یا سهواً از همسرش طلاق گرفته است و از کار و مشقت مالی به دست آورده و در مرگ خرج کرده و هر که به جای خرما انگور سیاه بچیند، زن برای او پسری سیاهپوست به دنیا آورد که متعلق به شخص دیگری بود، یا او به عنوان برده شناخته می شود.

و اگر زن ببیند که خرما را با قیر می خورد، از شوهرش ارث می برد، ولی ارث حرام است، چنانکه بر او حرام است، زیرا او را مخفیانه طلاق داده، و خرماهای سوخته یا دزدیده شده زیان روزی است. و از دست دادن پول

و هر کس خرما را در زمین یا دامنه کوهها پراکنده ببیند، مال زیادی به او می رسد که نمی ماند و نمی ماند تا با انفاق یا اتلاف هلاک شود، به او گفت: دیدم که چهل پیدا کرده ام. خرما به او گفت: چهل چوب بزن.

و هر کس در دست خود پوست آبی – که ظرفی است که در آن آب برای آشامیدن گذاشته اند – ببیند و خرما را در آن بگذارد و سر خود را در آن بگذارد تا از آن بخورد و طعم آن ترش یا تلخ باشد یا در آن بیابد. کپک زده یا فاسد، کسی است که تمام وقت خود را صرف جمع آوری پول می کند، بی تفاوت است که منشأ آن حرام است یا حلال، ولی بیشتر آن حرام است.

و هر کس از درختی غیر از درختش خرما بچیند، از کسانی است که به حرام می پردازد یا به دنبال چیزی است که نه حق اوست و نه حق او، و چیدن آن از ریشه درخت نزاع است و خیس. میوه ها همه پول و رزقی است که برای او باقی نمی ماند و چه بسا مالی زیان دیده باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا