تعبیر خواب دیدن خاک در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خاک در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خاک در خواب

دیدن خاک در خواب، بر موجودات دلالت دارد، زیرا منشأ خلقت آنهاست، چه حیوان باشد و چه انسان، و همچنین ممکن است دلالت بر زمین و زراعت و مالی که در آن می روید باشد، به قول ثروتمند. مردی که خاک می دهد و از طرفی ممکن است دلالت بر فقر یا مرگ کند و قبر لحاف مرده و بستر آنهاست چنانکه عرب به فقیر می گفت خاک مرد مطابق با قول حق تعالی (یا فقیر با خاک).

تعبیر خواب چهره های کثیفی که از آنها بهتر است:

خاک پول زیادی است و راه رفتن روی آن طلب آن پول است و ممکن است نشان دهنده سن و شرایط گرسنگی و سیری و کار انسان باشد و هر که آن را بخورد پول می گیرد اگر آسمان با آب ببارد. آب بیننده اگر در بارندگی غالب نباشد خوب می شود و اگر زن چرک ببیند برای او حاملگی نامشخص است.

کوبیدن خاک به زمین، دلالت بر احتکار در کار برای کسب منفعت دارد، همسرش فریب خورده است، زیرا اگر آن را از مغازه خود جمع کند، از کارش پول می گیرد و هر که از خاک چیزی حمل کند، به اندازه ای نیکی می کند. آن را حمل کرد.

کثیفی برای کسانی که قصد خروج از کشور خود را دارند، حکایت از مسافرت و منفعت دارد، مخصوصاً اگر پس از کندن زمین به فرموده خداوند متعال: {وَ یُخْتُلُونَ الْأَرْضِ}.

و هر کس ببیند خانه اش فرو ریخت و خاک و خاک شد و از آن چیزی بردارد، از ارث مالی می برد، تیرانداز خرج می کند که بر او خاک ریخته شود و اگر آسمان پاک ببارد. خاک، آنگاه عذابی است که بر اهل محل فرود آید.

اگر غبار از خاک باشد، دلیل بر سفر است، پس هر که ببیند خاک سفر کرده، یا در جنگ مالی مالی کند، و هر که بر اسب سوار شود و با آن شتاب کند تا به فرمان او پشت خاک بچرد. گرد و غبار ممکن است نشان دهنده فتنه یا تکبر باشد.

تعبیر خواب کثیفی چهره های شیطانی دارد، از جمله:

دیدن خاک، چهره هایی را نشان می دهد که حاکی از گرفتاری از غم و اندوه است، ممکن است دلالت بر فقر یا غم و اندوه و مرگ و قبر باشد که بستر آنهاست و اگر غبارروبی شود فقیر می شود. و مریض اگر بیند که در زمین کندن می کند، رؤیتش حکایت از مرگ او دارد پس قبر اوست و برای کسانی که در خانه مریض دارند و صیاد در خاک می کند همینطور است. تحت اجبار با طعمه خود، پس می کند تا آن را بگیرد، و غیر از آن دلیل بر تلاش برای چیزی با استفاده از حیله و تزویر است.

منشأ کندن در خاک حیله گر و هدف آن به دام انداختن و فریب است، پس هر که در آن کندن کند و چیزی از آن بگیرد تا به لباس یا صورتش بمالد به ذلت و خواری می افتد و اگر غنی باشد فقیر می شود. و اگر ودیعه یا مالی به او سپرده شود، همه آن با برگرداندن آن به خانواده و نیازهای پس از او از او خارج می‌شود و خوردن خاک مجهول، خوردن مال حرام است، جارو کردن اولترا ضرر است. و حیله ای چون کندن آن، و غبارروبی خاک، طمع مال است و هذیان به باطل و اسراف در آن.

کثیفی نشان دهنده شک در دین و ضعف در ادای آن است یا آب و آتش است، زیرا ممکن است نشان دهنده نتیجه بد باشد، هر که خاک بر سرش بریزد به مصیبت می افتد یا او را رها نمی کنند و هر که مال خود را پر ببیند. خاک در خواب بیانگر آسیب آن است، زیرا یکی از معانی مخالف آن است.

غبار به معنى مردى است كه كار حمل و فروش خاك را انجام مى دهد و ديدن او در صورتى كه در كار او بدون انتقال خاك ديده شود، در صورتى كه نقل و انتقال او باعث خرابى تفسير شود، دلالت بر ناراحتى و ناراحتى و نقل خبر كذب دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا