تعبیر خواب دیدن سیب خوردن

تعبیر خواب دیدن سیب خوردن

تعبیر خواب دیدن سیب خوردن – ترش شیرین در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن سیب ترش شیرین در خواب

رؤیت خوردن سیب دارای معانی فراوانی است که در تعبیر آمده است که بین خیر و شر، به ویژه اگر مزه آن شیرین یا ترش باشد، چنانکه در بیداری چنین است، وجود دارد، و این ممکن است باعث ایجاد نوعی ترس برای صاحب آن شود. رؤیا) و در اینجا با بیان مهم‌ترین مطالبی که امام محمد بن سیرین در کتاب المعجم فی تعبیر خواب آورده است، مهم‌ترین آن‌چه از معانی و تعابیر آن به دست آمده را بیان می‌کنیم.

تعبیر خواب خوردن سیب شیرین چهره های نیکو می دهد

سیب به قدرت و عزم مرد اشاره دارد و یا از اهدافی که به عظمت صاحب آن بینش مربوط می شود می خواهد به آن برسد، اگر پادشاه سیب را ببیند نشان دهنده سلطنت و عظمت اوست، هر که در خواب ببیند. چیزی از آن خورده یا با خریدن یا هدیه به دست آورده است، بینش او نشان می دهد که به همان اندازه که از آن دیده به اشتیاق رسیده است.

و هر کس در خواب ببیند سیبی خورد و طعم آن شیرین بود، از حلال مال گرفت و هر که سیبی خورد بدون آنکه مزه آن را بداند، زهد خود را در دنیا با خوردن چیزی که مردم به آن نگاه نمی کنند، افزایش داد، و هر که می بیند که سلطانی دانه ای از آن را به سوی او پرتاب می کند، آنچه را که می خواهد با چشم انتظاری به او می رسد و مقام رسول مورد نظر را نزد او به دست می آورد.

و هر کس در خواب ببیند که درخت سیبی کاشته است، بر عهده اوست که یکی از یتیمان را تربیت کند و این درخت، بیانگر مرد مؤمنی است که مقرب خدا و محبوب دل مردم است.

و هر کس بوی سیب را استشمام کند و در مسجد باشد، با زنی که از زیبایی بوی یا ظاهرش می‌داند، ازدواج می‌کند.

و گاز گرفتن سيب دليل بر حصول خير و رزق از مال و اولاد است و ممكن است دلالت بر برادران يا دوستاني باشد كه نزد همان بيننده محبوبند و چه بسا حكم بر وصول ولايت باشد اگر عدد آن را بداند چنانكه هست. سال هایی که در حکومت خود سپری خواهد کرد.

تعبیر خواب خوردن سیب ترش با چهره شیطانی

و هر کس ببیند که سیب ترش می خورد، دشمنی بر او ظاهر می شود و نزدیک است که او را بگیرد و آزارش دهد، و نیز حکایت از قهوه میل به همبستر شدن با زنان دارد، و هر که بخورد و آسیب ببیند، ضعف در عزم و ضعف او در نیل به اهدافش است و گفته شد: ترشی بودن او گواه غم و فقر و بحران افتادن است و شاید اتلاف مالی یا کسب آن از منابع حرام باشد.

و هر کس در خواب ببیند چیزی از آن را خورده و طعم تند یا اسیدی در آن بیابد، بینش او حاکی از پراکندگی امر او در اثر افتادن در بحران هایی است که راه حلی برای آن نمی داند، پس ضرر می کند. و فریاد زد و درخت او دلیل بر رنج صاحب خواب از چیزی است که او را به وحشت می اندازد و افتادن سیب از آن دلیل بر مرگ است اگر کسی ببیند که او مریض است یا بیننده زن حامله است.

و هر کس در خواب ببیند که سیبی یا بیشتر خورد و آن را ترش یافت، بینش نشانگر فقر یا زهد اوست، پس چیزی است که مردم از خوردن آن خشم می گیرند، اگر این مزه باشد، آن تاجری است که زیان کرده است، و برای هر که باشد. کشاورز بود، زیان و خسارت در کشت و برداشت خود.

و هر کس سیبی بخورد و سیر نشود، نشانگر ضعف قوت و ذلت اراده اوست تا آنجا که حاجتش را کم کند، و قطع درخت سیب در اندوه و توهم فرو می‌رود، ولی طولی نمی‌کشد که به پایان می رسد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا