تعبیر خواب دیدن خانه در خواب ابن سیرین

معرفی

دیدن خانه ای تاریک یا نورانی در خواب، چهره های خیر و شر بسیاری دارد، تفاوت در مصالح ساختمانی یا ماهیت ساخت و ساز و وضعیت سازنده.

تعبیر دیدن خانه در خواب

تعبیر دیدن خانه تاریک

دیدن خانه در خواب از چند جهت است، زیرا او همسر مردی است که در خواب به او پناه می برد و در بیداری او را می پوشاند و از اینجا ضرب المثل بنای ازدواج راه اندازی شد و خانه بر خلاف فروریختن خانه که حکایت از تشدید بیماری و شاید مرگ او دارد، فرد بیمار از بیماری خود بهبود یافته است و تاریکی خانه ممکن است نشان دهنده نزدیک شدن به مرگ صاحب خانه باشد. از آن رؤیت، چون دلیل قبر است، و نیز برای کسی است که مرده خود را در خانه خود دفن می کرد، و بنای خانه ممکن است دلالت بر ازدواج مجرد داشته باشد.

گفته شد: تاریک خانه دلیل بر زن بداخلاق و بد اخلاق است، اگر صاحب بینا مرد باشد اگر زن باشد مردی است با این صفات و هر که داخل شود. خانه تاریکی که در خانه پاشیده شده است، زن به اندازه ای که در آن خیس یا غبار دیده می شود غمگین می شود و با زوال آن همه چیز ناپدید می شود، و هر که ببیند آن خانه به خوبی گسترش می یابد. آنگاه وسعت خیری است که در آن وارد می شود و نیکی از زن حاصل می شود و هر که خانه ای را زینت دهد یا به زینت معروف زینت دهد دشمنی و ستیز در آن می افتد و خانه ای نورانی. در زن و مرد خوب و خوش اخلاق است.

منظور از چادر تیره کنیز است که برای کار و خدمت به دست می آید و چه بسا نشان دهنده ی همسری باشد که با شوهرش خلوت کرده و از هر آنچه ظاهر می شود دور است، اگر بیمار باشد یا یکی از بستگانش مریض باشد. بهبود یافته است، مخصوصاً اگر آن تاریکی تمام شود و تخریب خانه تاریک، دلیل بر پایان غم ها و نگرانی ها و رهایی از آنهاست.

اگر در در خانه باشد نشان دهنده زن نیز است و برای رزق و روزی باز می کند و برای ازدواج می بندد و در خانه های تاریک نیز هست و دهلیز تاریک مردی است که در حل و فصل مشکلات خدمت می کند. هر کس پس از ورود به خانه در را بر روی خود ببندد، خود را از نافرمانی خالق محفوظ می دارد، چنانکه در داستان یوسف آمده است: «و درها بسته شد».

تفسیر چشم انداز یک خانه روشن

خانه به زن یا دختر اطلاق می شود پس هر که در خواب از خانه ای برآید و برای او ناشناخته باشد به اندازه ای که بلندی و خطر را دیده با زن زیبایی ازدواج می کند و در میان خانه ها به او می رسد. نیکو، و هر که خانه ای را بر دوش بگیرد و با آن راه برود، از روزی زنی مراقبت کند، و اگر ببیند که آن را بر خانه ای بردند و به جایی که نمی شناسد بردند، زنی خرج او را بر عهده می گیرد. و خانه طلا نشان می دهد که آتش در داخل آن خانه رخ داده است.

کسى که خانه اش را ترک کرد و جوان بود از غم و اندوهى که در آن است نجات مى یافت و هر کس ببیند خانه اش روشن است چون سقفى براى او نیست و خورشید و ماه از آن ظاهر شده است. سپس با زنی ازدواج می کند و هر کس خانه ای را ببیند که در وسط خانه او ساخته شده و قبلاً آنجا نبوده است، وارد آن خانه می شود که زن است و بسیاری از امور در دست او ثابت شده است. از خشت است، اگر از گچ یا گل باشد زن ریاکار است و اگر خانه زیرزمین باشد مردی حیله گر وارد آن خانه می شود و اگر زیرزمین از خشت باشد. حیله گری در دین

خانه آهنی دلالت بر ازدواج زنی دارد در صورتی که صاحب بینایی مرد باشد و چه بسا حاکی از مدت زمان زندگی مشترک او و همسرش و طول عمر او باشد و خانه گچی ریا و حیله گری باشد. خانه ساختن گواه رزق و روزی بسیار خوب و فراوان است، خانه نو ساختیم و او مضطرب شد، زیرا اگر آن را بدون ساختن ببیند دشمنش می میرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا