تعبیر خواب دیدن بول یا بول در خواب ابن سیرین

معرفی

تعبیر دیدن ادرار یا بول کردن در خواب علائم چنین خوابی با توجه به جزئیاتی که مشاهده می شود متفاوت است، ممکن است فرد خواب خود را در حال ادرار بر روی تخت یا زمین ببیند و شاید در قرآن یا در مناطقی از عبادت این امر بر رنگ ادرار و میزان تماس آن با خون یا مواد دیگر تأثیر می گذارد.در تعبیر و در اینجا مهم ترین چیزهایی را که برای چنین خوابی به امام محمد بن سیرین آمده است ذکر می کنیم.

تعبیر دیدن بول و بول

تعبیر دیدن بول یا ادرار

بول در خواب، دلیل بر رزق و روزی از مال حرام است و ممکن است دلالت بر نکاح یا عقد و قرار دادن نطفه از طریق نکاح باشد، اگر خوابیده خود را در مکان نامعلومی در حال ادرار ببیند و ادرار نیز دلیل بر نفقه است. که با نیکی به سوی صاحبش باز می گردد، به فرموده خداوند متعال: «وَ مَا انفاقُمْ لا یَسْفَقُهُ» پس جانشین او می شود و او بهترین روزی دهندگان است. دیگری را حبس کند، قسمتی از مال او بدون منفعت می‌رود، و اگر نگران باشد، غمش برطرف می‌شود، و هر که بول کند و دیگری بول کند، بولشان بین آنها مخلوط می‌شود، عقد می‌شود.

امّا کسى که با وجود بول کردن، ادرارش را تزریق کرد، پس مردى است که بر همسرش غضبناک است، و کسى که او را به خاطر نداشتن جاى ادرار و ازدحام جمعیت بر او غلبه کرد، به او تزریق کرد. در جستجوی جایی است که پول خود را پنهان کند، اما آن را نمی یابد، و زیان به ثروتمند می رسد، و هر کس بول کند و ادرار مردم را به بول خود مسح کند، چون گمان می کنند در او نعمتی است، فرزندی را به دنیا می آورد. پسر آزاده ای که مردم از او پیروی می کنند و از او تقلید می کنند و هر که به انسان دیگری بول کند او را خوار می کند زیرا بر او انفاق می کند، مردی که در خواب ادرار می کند مردی است که ولع زنان دارد و هر چه ادرار او بیشتر باشد تمایل او به آنها بیشتر می شود.

کسى که شیر را بول کند و مرد باشد، اهل ضایع کننده فطرت انسان است، اگر بول کند و بول کند، بول کننده، مالى را که از منابع حلالش به دست آورده، خرج مى کند و هر که بول کند. خون یا ادرار خود را با چیزی از آن مخلوط می کند، در حال حیض نزد همسرش می آید و گفته می شود هر که آن رؤیا را دید و او بود، زن حامله ای دارد که جنینش را سقط کرده است، و اگر احساس سوزش کند. پس از آن بول، در آلت تناسلی خود می آید، سپس نزد زنی می آید که بر او حرام شده یا طلاق داده شده، و او این را نمی داند، و هر کس ایستاده بول کند، مال خود را در جاهلیت انفاق می کند، و ادرار نسل روزی است. و نوشیدن بول بر شهادت دروغ و کسب حرام.

و هر کس در خواب ببیند که از زنی که آن را هل می دهد می خواهد شیر بنوشد و در بول شتاب کرد زیرا آن زن صالحی است که مردان را میل می کند پس ظرف را رها کرد و برای بول کردن رفت پس گفت: زنی خوش اخلاق و مسلمان عادل است و به مردان میل می کند و به آنها می نگرد و از خدا بترس و با او ازدواج می کند و بس.

تعبیر دیدن مکان های بول یا بول کردن

باکره در مکان مجهول دلیل بر آشنایی با اهل آن محل به نکاح و اختلاط نطفه است و نیز در اختلاط بول بین دو نفر است و هر که در چاهی بول کند از مال خود انفاق می کند. مالی که حلال است، اگر بر کالایی که ندارد بول کند، برای خود طلب می کند و در قیمت آن کم می شود، و بول در محراب فرزند عالم و فقیه است، و گفته می شود: هر که در آن بول کند. خلفا را به دنیا می آورد، اما بول کردن در مصحف، رزق پسری است که قرآن را حفظ کند و با آن کار کند و بول کردن در محل معین، رزق فقیر و ضرر است. برای ثروتمند، و بول کردن بر انسان، خواری است برای کسی که به دلیل ناتوانی در انفاق، او را به آن ادرار مبتلا کرده است.

کسى که بر پیراهن بول کند در صورت ازدواج پسرى به دنیا مى‏آید و زن مجرد دلیل بر نکاح و تمام شدن همسرش است و هر کس در بینی بول کند او را مى‏بیند. با حرامى بر او بيا، هر كه در مستراح بول كند، مال خود را در جايى خرج مى كند كه به نفعش نيست، و هر كه بول كند، ادرارش بلند مى شود و چيزى از آن خارج مى شود، بخار ادرارش به آسمان مى رسد. زیرا او پسری به دنیا می آورد که دارای افق است و هر که در بازارها بول کند در بازارها تاجر می شود زیرا بازار برای سوار کننده است و برای او آسان بود و هر که به جای آب بول کرد در اهل خانه فحشا کرد و اگر به جای بول استفراغ کرد از زنا پسری خواهد داشت.

در این تعبیر آمده است که هر کس در خانه قومی بول کند با آنها ازدواج کند و همچنین برای کسی است که در شیشه یا ظرف یا چیزی که در آن آب جمع می شود بول کند و اگر آن عمل در مسجدی باشد که صالحی به دست آورد. پسر، از اهل عبادت است، اما بول کردن در دریا، مالی است که برای زکات یا جزیه به حاکم آن منطقه می‌رسد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا