تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن پیرمرد با ظاهر ناخوشایند (برای زن)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیای شیخ (پیرمرد) که با ظاهری ناخوشایند (برای زن) در خواب ظاهر می شود.

تفسیر یک چشم انداز [شيخ بمظهر غير حسن (للمرأة)] ابن سیرین در خواب:

شیخ: پیر یا پیر یا پیر.

پیر یا پیر برای مردان است و پیرها برای زنان.

و اگر زنی در خواب دیده شود با ظاهری ظاهر می شود که خوب نیست (از آنجا که شیر یا حالت و صورت، پس امر است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن شیخ با ظاهر ناخوشایند در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شیخ، تعبیر خواب یا رؤیت شیخ، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا