تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن پیرزنی قوی (برای زن) در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن پیر (پیرزن) قوی – یعنی سالم – (برای زن) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [عجوز قوية (للمرأة)] ابن سیرین در خواب:

پیرزن: پیرزن یا پیرزن.

پیرمرد برای زنان است و پیرمرد برای مردان.

پدربزرگ: سخت کوشی و فعالیت و همت آدمی.

اگر زنی در خواب پیرزنی یا پیرزنی قوی را ببیند، بیانگر قدرت پدربزرگ بیننده خواب است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن پیرزن قوی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب پیرزن قوی، تعبیر خواب یا رؤیت پیرمرد، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا