تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نوشیدن از آب الکوثر در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب نوشیدن آب از حوض یا رود کوثر در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الشرب من ماء نهر الكوثر] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب ببیند که از آب کوثر می نوشد، بیانگر آن است که حاکمی به او می رسد.

ما به تو الکوثر دادیم پس برای پروردگارت دعا کن و قربانی کن.

{سوره کوثر، آیات 1 و 2}.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب نوشیدن آب حوض کوثر (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب نوشیدن آب از رود کوثر، تعبیر خواب یا رؤیا، تعبیر خواب ابن سیرین. سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا