تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن مرده با لباس کثیف در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن مرده با لباس کثیف در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن مرده با لباس کثیف در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الميت يلبس ثيابا وسخة] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب ببیند که میت جامه های کثیف بر تن دارد، تا آنجا که به او مربوط می شود، بر عهده اوست.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن مرده با لباس کثیف در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب مرده با لباس کثیف، تعبیر خواب یا رؤیا، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا