تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کسی که مرده را در خواب دید که او را موعظه می کند.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کسی که مرده را در خواب دید که او را موعظه می کند.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیای کسی که متوفی را در خواب موعظه می کند.

تفسیر یک چشم انداز [من رأى الميت يعظه] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب ببیند که مرده او را موعظه می کند یا به او علم می آموزد، کار نیکو انجام می دهد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب کسی که میت را دید که او را موعظه می کند (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب کسی که مرده را می بیند که او را موعظه می کند، تعبیر خواب یا رؤیا. تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا