تعبیر خواب دیدن بینی – بریدن زخم سوراخ شده در خواب ابن سیرین

معرفی

بینی گواه آن چیزی است که از نظر شرف و ذلت بر صاحبش می آید و چه چیزی او را زیبا می کند و به پول و فرزند و مال مباهات می کند. برای دیدن تغییراتی که ممکن است بر او تاثیر بگذارد چه تفاسیر دریافت شده است؟ شیطانی هست یا صورتهای خوبی داره؟؟ در می یابیم که این سؤالات دارای نشانه های فراوانی است که مفسر امام محمد بن سیرین ذکر کرده است.

تعبیر خواب بریدن زخم سوراخ بینی

تعبیر دیدن بریده بینی در خواب

بینی در خواب، جمال و آبروی مرد است، پس هر کس ببیند که بینی ندارد، رحمی بر او نیست و هر که بینی خود را ببرد، تعبیر به حال او می شود، برای بیمار است که از بیماری خود هلاک می شود. و مرگ، و اگر یکی از خانواده او مریض باشد، بمیرد و تاجر ضرر مالی و تجارتی داشته باشد، وگرنه دلیل بر وقوع دوراهی است که او را در مال یا پسرش یا آنچه دارد. مفتخر است، زیرا ممکن است دچار فقر و خستگی و ترک خانه شود، منشأ آن دلیل بر این است که در صورت حامله بودن زن المجدوا، مرگ در او رخ داده است، و ممکن است در ذلت و خواری واقع شده باشد.

و گفته شد: هر کس ببیند که بینی او خراب شده و بریده یا مرض از انجام وظایف خود عاجز است، می ترسد که به آفتی مبتلا شود و دیدش محقق شود، و ممکن است دلالت بر آن داشته باشد. اخلال در کار و تعلیق در امرار معاش او و چه بسا بیننده گرفتار مرضی شد که نفسش را سد می کند.

و کسى که ببیند دماغش کوچک شده یا چیزى کج شده یا تغییر شکل داده است، بینش نشانگر حماقتى است که در اوست یا ذلتى که بر او وارد مى شود، و هر کس ببیند که بینی او بریده شده است. خون از او خارج شد، یا خون دماغش شد، سپس آن خون به لباسش مبتلا شد، مالی حرام است که بر او وارد شده و خورده است، مگر اینکه خون غلیظ یا غلیظ باشد، پس فرزند ذکور به دنیا می آورد. همچنین برای کسی که خود را دو دماغ ببیند، صاحب دو فرزند می شود و به دنبال پولی است که فایده ای ندارد.

تعبیر دیدن حالات بینی در خواب

و گفته شد: هر که خود را دو یا چند دماغ ببیند با اهل و عترت به دعوا می افتد، زیرا بینی دلیل بر خویشاوند است و هر که بوی خوشی از آن استشمام کند، نشان می دهد که بینایی او نزدیک به وقوع شادی است. و برای زن حامله، روزی است برای مرد زیبا، و هر کس ببیند چیزی در بینی او وارد شده است، بیانگر آن است که خشم او را فرو می نشاند، و هر که بینی خود را شلنگ کند، بر مقامش می افزاید. و قوت او زیاد شود و بینی نیکو راحتی و آسایش باشد و تیره شدن رنگ یا بزرگی آن دلیل بر ذلت و زور باشد و تاجر بودن دماغ طلا دلیل بر مال است. و سود زیاد

بینی حس بویایی است و برای کسی که آن را همانگونه که هست راهنمای آرامش است و بینی نشان دهنده پسر و پدر و مادر و پسر و هر چیزی است که انسان از پول و پول زیبا می کند. فرزندان و هر چه از بريدن و پيرى و تغيير شكل و زيبايى براى او پيش آيد، به ناظر بر آن مى پردازد و استشمام بوى خوش در آن دليل بر رضايت از مال مرد و خانواده اش است. بدون بینی او به شکل دیگر، دلیل بر نارضایتی از آنچه در آن است، بریده مرگ و جراحت مصیبت او، و تغییر رنگ او وقوع بلا و جنایت است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا