تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شستن یا دوش گرفتن و پوشیدن لباس نو (برای بدهکار در خواب)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شستن یا دوش گرفتن و پوشیدن لباس نو (برای بدهکار در خواب)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب غسل یا شستن و پوشیدن لباس نو (برای بدهکار در خواب)

تعبیر خواب شستن در حال پوشیدن جامه نو (برای بدهکار در خواب) ابن سیرین:

و اگر بدهکار در خواب ببیند که شسته و لباس نو پوشیده است، خداوند قرض او را می پردازد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر رؤیت دوش گرفتن یا غسل و پوشیدن جامه نو (برای بدهکار در خواب) ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا