تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن فرشتگان در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن فرشتگان در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر رؤیا و خواب دیدن فرشتگان در خواب ابن سیرین:

تعبیر دیدن فرشتگان در حال شادی در خواب ابن سیرین:

استاد ابوسعد رضی الله عنه می فرماید: دیدن فرشتگان در خواب اگر معروف و شادمان باشند، بیانگر ظهور چیزی به خواب بیننده، جلال، قوت، بشارت و پیروزی پس از ظلم و یا شفای پس از بیماری است. یا امنیت پس از خوف، یا آسانی پس از سختی، یا غنای پس از فقر، یا آسودگی پس از سختی، یا برای حج یا شهادت صاحب آن.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیت میکائیل علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس میکائیل علیه السلام را در خواب ببیند، اگر تقوا داشته باشد، در هر دو جهان به برکتش می رسد. اگر تقوا ندارد، مراقب باشد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن میکائیل در شهر یا روستا در خواب توسط ابن سیرین:

اگر میکائیل در خواب در شهر یا روستایی ببیند بر سر مردم آن باران فراوان می بارد و قیمتها در آن ارزانتر است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیت میکائیل هنگامی که با بیننده سخن گفت یا چیزی در خواب به ابن سیرین داد:

اگر در خواب ببیند که میکائیل با بیننده خواب صحبت کرد، یا چیزی به او داد، برکت و شادی خواهد یافت زیرا او پادشاه رحمت است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن غمگین جبرئیل در خواب ابن سیرین:

و اگر در خواب جبرئیل علیه السلام را غمگین و مغلوب ببیند، به سختی و عذاب می زند، زیرا او پادشاه عذاب است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن جبرئیل که در خواب از او غذا می گیرد ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که از جبرئیل طعام گرفت، انشاءالله از اهل بهشت ​​خواهد بود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن اسرافیل در حال تف در تصاویر و تنها در خواب از ابن سیرین شنیده است:

و هر کس در خواب اسرافیل علیه السلام را غمگین و دمیده بر تصاویر ببیند و گمان کند که او را به تنهایی شنیده است نه دیگران، ممکن است دلالت بر مرگ کند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن اسرافیل در حال دمیدن در تصاویری که اهل آن محل در خواب از ابن سیرین شنیدند:

اگر در خواب اسرافیل علیه السلام را ببیند که بر تصاویر می دمد و گمان کند که اهل آن محل او را شنیدند، مرگ در آن مکان ظاهر می شود. گفته شد که این رؤیت حاکی از گسترش عدالت پس از گسترش ظلم، و از بین رفتن ظلمت در آن ناحیه است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب دشمنی با ملائکه در خواب ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که با جبرئیل و میکائیل دشمنی می کند یا با آن ها مجادله می کند، ممکن است بیانگر خشم خداوند متعال باشد و ممکن است بیانگر آن باشد که نظر او با نظر یهودیان موافق است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن شادی فرشته مرگ در خواب ابن سیرین:

و هر کس در خواب خود فرشته مرگ را ببیند خوشحال می شود از شهدا خواهد بود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن فرشته مرگ خشمگین در خواب ابن سیرین:

اگر در خواب فرشته مرگ را با دل سرد ببیند، ممکن است بیانگر گناه باشد. می گفتند فرشته مرگ را در خواب دید، عمر طولانی او.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن کشتی مرگ در خواب توسط ابن سیرین:

هر کس در خواب ببیند که با فرشته مرگ کشتی می گیرد، صرع او بیانگر مرگ است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن فرشته مرگ در خواب ابن سیرین:

می گفتند هر که فرشته مرگ را در خواب ببیند عمرش طولانی می شود.

ابن سیرین رحمه الله

از حمزه الزیات روایت شده است که گفت: فرشته مرگ را در خواب دیدم، گفتم: ای فرشته مرگ، تو را به خدا سوگند می دهم، آیا نزد خدا خیری دارم؟ گفت آری و نشانه آن این است که تو در حلوان بمیری پس در حلوان درگذشت.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیت ملائکه شریفه نویسندگان در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس نویسندگان ارجمند را در خواب ببیند در دنیا و آخرت خشنود و مسرور می شود و اگر از صالحان باشد نتیجه خوبی به او داده می شود وگرنه به خاطر فرموده خداوند متعال بر او بیمناک است:

نویسندگان سخاوتمند، آنها می دانند که شما چه کار می کنید

{سوره انفطار، آیات 11 و 12}.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن فرشته ای از فرشتگان که او را با پسری در خواب بشارت می دهد ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که فرشته ای از فرشتگان او را به پسری مژده می دهد، به سبب فرموده خداوند متعال فرزندی دانا و خوشایند و شایسته نصیبش می شود:

و هنگامى كه فرشتگان گفتند: اى مريم كه خداوند تو را به كلمه اى از جانب خود بشارت مى دهد كه نامش مسيح عيسى بن مريم است.

{سوره آل عمران، آیه 45}.

و حق تعالی فرمود:

گفت: من فقط فرستاده پروردگارت هستم تا پسری پاک به تو بدهم.

{سوره مریم، آیه 19}.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن فرشتگان در حال حمل بشقاب میوه در خواب ابن سیرین:

و اگر در خواب فرشتگان را با ظروف میوه در دست ببیند، از این دنیا شهید شد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن فرشته ای از فرشتگان که در خواب وارد خانه او می شود توسط ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که فرشته ای از فرشتگان وارد خانه او شد، از ورود دزد به خانه او بر حذر باشد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن یکی از فرشتگان در خواب از او اسلحه توسط ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که فرشته ای از فرشتگان اسلحه او را از او گرفتند، ممکن است بیانگر از بین رفتن قوت یا فضل باشد یا شاید از همسرش جدا شده است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن فرشتگان در جایی در حالی که در خواب از آنها می ترسید از ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که ملائکه در جایی هستند و از آنها بترسد، در آن مکان فتنه یا جنگ می شود.

ابن سیرین رحمه الله

ظفر: به معنای برتری، کامیابی، پیروزی، نصرت، پیروزی، کامیابی، کسب، منفعت، حصول، تصرف می آید.

تعبیر دیدن فرشتگان در محل جنگ در خواب ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که ملائکه در محل جنگ هستند، بر دشمنان پیروز می شود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن فرشتگان در حال سجده در خواب توسط ابن سیرین:

و اگر ببیند فرشتگان در برابر او زانو زده اند یا بر او سجده می کنند، به خواسته و یاد و فرمانش می رسد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن کشتی فرشته در خواب ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که با یکی از فرشتگان کشتی می گیرد، ممکن است بیانگر آن باشد که پس از جلال دچار اندوه و ذلت خواهد شد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن مریض در خواب یکی از فرشتگان با دیگری از ابن سیرین:

اگر بیمار در خواب ببیند که یکی از فرشتگان با فرشته دیگری همبستر می شود، ممکن است نشانه مرگ باشد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن فرشتگان در حال نزول از آسمان به زمین توسط ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که فرشتگان به صورت خود از آسمان به زمین نازل شدند، دلیل بر عزت اهل حق و خواری اهل باطل و حمایت مجاهدین است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب پرواز با فرشتگان از ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که با فرشتگان پرواز می کند یا با آنها به آسمان عروج می کند و برنمی گردد در دنیا عزت پیدا می کند و این ممکن است دلالت بر شهادت داشته باشد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن فرشتگان در خواب توسط ابن سیرین:

اگر در خواب خود را ببیند که گویی به فرشتگان نگاه می کند، ممکن است دلالت بر وقوع مصیبتی داشته باشد، زیرا خداوند متعال می فرماید:

روزی که فرشتگان را ببینند، در آن روز برای مجرمان مژده ای نیست و می گویند: سنگ های سخت.

{سوره فرقان، آیه 22}.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب لعن شدن ملائکه در خواب توسط ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که فرشتگان او را لعن می کنند، دلیل بر ضعف دین اوست.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب دیدن فرشتگان در خواب از ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که فرشتگان غرش می کنند، ممکن است دلالت بر ویران شدن خانه یا خانه باشد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن گروهی از فرشتگان در روستایی در خواب ابن سیرین:

و اگر در خواب جماعتی از فرشتگان در شهر و محله یا قریه ای ببیند عالم یا زاهدی در آنجا بمیرد یا مظلومی کشته شود و یا خانه ای ویران شود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب دیدن فرشتگان که در خواب چیزی شبیه کار او درست می کنند ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که فرشتگان چیزی شبیه به کار او می سازند، بیانگر این است که با صنعت او همراه است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن یکی از فرشتگان که به او می گوید در خواب کتاب خدا را بخوان از ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که فرشته ای از فرشتگان به او می گوید: «کتاب خدای تعالی را بخوان».

کتابتان را بخوانید؛ همین امروز برای خودتان کافی است.

{سوره اسراء، آیه 14}.

ابن سیرین رحمه الله

و گفته شد: هر کس در خواب ببیند که یکی از فرشتگان با او صحبت می کند، سالی پر برکت برای او خواهد بود، هر چند همسرش پسر خوبی از او باردار باشد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب دیدن فرشتگان در مکان یا مکان در خواب ابن سیرین:

و اگر در خواب فرشتگان را در مکانی سوار بر اسب ببیند، مردی نیرومند در آنجا هلاک شد. دیدن آنها در خواب در مکانی دلیل بر انتقام از ستمکاران و پیروزی مظلومان است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن فرشتگان به شکل انسان در خواب توسط ابن سیرین:

برخی از اهل علم در این صنعت دیدن فرشته ای در خواب به شکل یا شیخ را گواه روزگار گذشته دانسته اند. دیدن او در خواب به شکل مردان جوان دلیل بر زمان حال و دیدن او در خواب به شکل پسر دلیل بر زمان آینده است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن فرشتگان به صورت زن در خواب ابن سیرین:

اگر در خواب فرشته ای را به شکل و شمایل زنان ببیند، ممکن است به دلیل فرموده خداوند متعال نشان از دروغ گفتن داشته باشد:

آیا پروردگارت تو را با پسران برگزید و از فرشتگان مونث برگزید، همانا سخن بزرگی می گویی.

{سوره اسراء، آیه 40}.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن همان شخص به صورت فرشته در خواب توسط ابن سیرین:

و هر که در خواب ببیند که به صورت فرشته از فرشتگان است، اگر در تنگی باشد آسوده می شود و اگر بزرگوار باشد، رهبری پیدا می کند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن سلام ملائکه در خواب ابن سیرین:

و هر کس در خواب ببیند که فرشتگان به او سلام می‌کنند، خداوند به او بصیرت می‌دهد و به او مهر نیکی می‌زند.

ابن سیرین رحمه الله

چشم انداز

روايت شده است كه شموئل تاجر يهودي در خواب ديد و در سفر بود، گويي فرشتگان براي او دعا مي كنند.

اوست که بر شما و فرشتگانش صلوات می‌خواند تا شما را از تاریکی‌ها به سوی نور بیرون آورد.

{سوره احزاب، آیه 43}.

پس اسلام آورد و خداوند او را هدايت كرد و علت اسلام آوردنش اين بود كه فقيري را ديد كه از طرف رقيبي كه او را طلب مي كرد بدهكار بود.

ابن سیرین رحمه الله

چشم انداز

اباالفضل احمد بن عمران حراوی را در مکه شنیدم که خدای متعال آن را حفظ کند. گفت: از ابوبکر بن قاری شنیدم که می گفت: از ابوبکر جعفر بن الخیاط شنیدم که شیخ نیکو می گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله را در خواب دیدم که با گروهی از فقرا نشسته بود. مردم و سپس آسمان شکافته شد، پس جبرئیل با فرشتگان در دست و کاسه و کوزه نازل شد و آب می ریختند، دست فقرا پاهای خود را می شستند و چون به من رسیدند دستم را دراز کردم. و برخى از آنان به يكديگر گفتند: بر دستان او آب نريزيد كه او از آنها نيست، بر دستان من آب ريخت تا آن را شستم.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن فرشتگان در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب ملائکه، تعبیر رؤیت ملائکه ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا