تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن رسول خدا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن رسول خدا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خواب توسط ابن سیرین:

تعبیر دیدن پیغمبر خدا محمد به صورت در خواب توسط ابن سیرین:

استاد ابوسعد رضی الله عنه می فرماید: خداوند محمد صلی الله علیه و آله را رحمت جهانیان فرستاده است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیت بدهکار به حضرت محمد در خواب توسط ابن سیرین:

اگر بدهکار حضرت محمد صلی الله علیه و آله را در خواب ببیند خداوند قرض او را می پردازد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب بیمار از حضرت محمد در خواب توسط ابن سیرین:

اگر مریضی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب ببیند، خداوند او را شفا دهد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیای جنگجو از حضرت محمد در خواب توسط ابن سیرین:

و اگر رزمنده ای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب ببیند، خداوند او را یاری دهد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیای حضرت محمد در خواب توسط ابن سیرین:

و اگر در خواب غضب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را دید، زیارت خانه را بنماید.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن حضرت محمد (ص) در سرزمین جدبه در خواب توسط ابن سیرین:

و اگر پیامبر خدا، محمد صلی الله علیه و آله و سلم در زمینی بیابانی در خواب دیده شود، حاصلخیز خواهد بود.

ابن سیرین رحمه الله

تفسیر رؤیای حضرت محمد در جایی که ظلم به ابن سیرین سرایت کرده است:

و اگر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب ببینند در جایی که ظلم رواج یافته است، خداوند ظلم را در آن جانشین عدالت می کند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن حضرت محمد در مکانی ترسناک در خواب توسط ابن سیرین:

اگر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در جای ترسناکی در خواب ببینند خانواده اش در امان خواهند بود.

ابن سیرین رحمه الله

تفسیر رؤیای حضرت محمد رنگ پریده و مفقود برخی از اعضای ابن سیرین:

و اگر حضرت محمد صلی الله علیه و آله در خواب ببیند که رنگش پریده و لاغر و یا فاقد اندام است، این نشان دهنده ضعف دین در آن و مکان و پیدایش بدعت است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیت پیامبر، رنگ پریده، و جامه کهنه ابن سیرین بر تن داشت:

و اگر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را رنگ پریده ببیند و جامه ای کهنه بر تن کند، این نیز بر ضعف دین در آن مکان و پیدایش بدعت دلالت دارد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن حضرت محمد صلی الله علیه و آله در حال بیماری در خواب توسط ابن سیرین:

اگر حضرت محمد صلی الله علیه و آله را در خواب ببیند که گویی مریض است، پس از بیماری شفا می یابد، زیرا مردم آن محل پس از فساد اصلاح می شوند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن سوار شدن حضرت محمد در خواب توسط ابن سیرین:

و اگر در خواب پیامبر صلی الله علیه و آله را سوار ببیند، در حال سوار شدن قبر او را زیارت می کند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن حضرت محمد بر پا در خواب ابن سیرین:

و اگر در خواب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را با پای پیاده دید، پیاده به زیارت او رفت.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن ایستاده حضرت محمد در خواب توسط ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که حضرت محمد صلی الله علیه و آله ایستاده است، امرش صحیح است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن اذان پیامبر در خواب توسط ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در محل خرابی اذان می گوید، سن آن مکان.

ابن سیرین رحمه الله

هر که دید پیامبر در خواب او را می خورد، به روایت ابن سیرین:

و اگر حضرت محمد صلی الله علیه و آله را در خواب ببیند که گویا او را می خورد، این امر از اوست که زکات مال او را بپردازد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیت حضرت محمد و وفات او در خواب توسط ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که پیامبر صلی الله علیه و آله از دنیا رفته است، از اولاد او می میرد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن جنازه حضرت محمد در خواب توسط ابن سیرین:

و اگر در خواب جنازه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در نقطه ای ببیند، در آن نقطه مصیبت بزرگی پیش آمده است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن جنازه حضرت محمد در خواب توسط ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که در تشییع جنازه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به قبر می رود، متمایل به بدعت است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیای زیارت قبر حضرت محمد در خواب توسط ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که قبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را زیارت کرده است، ثروت زیادی نصیبش می شود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن فرزند حضرت محمد در خواب ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که او فرزند حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و از اولاد او نیست، خوابش بر پاکی ایمانش دلالت دارد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن پدر حضرت محمد در خواب ابن سیرین:

اگر خواب ببیند پدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، بیانگر ضعف دین و ضعف ایمان و یقین اوست.

ابن سیرین رحمه الله

تفسیر رؤیایی از حضرت محمد که چیزی به ابن سیرین داد:

اگر در خواب ببیند که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چیز مطلوبی برای مال و غذا یا نوشیدنی به او می دهد، به نسبت آنچه به او داده است، برای او خوب است.

ابن سیرین رحمه الله

دیدن حضرت محمد (ص) که در خواب هندوانه ای به ابن سیرین می دهد:

و اگر در خواب ببیند که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چیز فقیرانه ای مانند هندوانه و غیر آن به او عطا فرموده است، از کار بزرگی فرار می کند، جز این که ضرر و خستگی به او می رسد. .

ابن سیرین رحمه الله

دیدن عضوی از حضرت محمد در خواب توسط ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که یکی از اعضای بدنش نزد بیننده خواب است، به آن رسیده است، در احکامش بدعت دارد، به آن تمسک کرده است. از تمام قوانین دیگر اسلام و دیگران را به استثنای سایر مسلمانان واگذار کرد.

ابن سیرین رحمه الله

دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خواب نه تنها مخصوص بیننده است، بلکه مختص جامعه مسلمین است.

و دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله در خواب مختص او نیست، بلکه جامعه مسلمانان را فرا می گیرد.

ابن سیرین رحمه الله

رؤیاها (رؤیت رسول الله صلی الله علیه وسلم):

چشم انداز

از ام الفضل روایت شده است که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: در خواب دیدم که قسمتی از بدنت را بریده و در دامن من گذاشتند. فاطمه الحسین علیه السلام را به دنیا آورد و در دامان او قرار گرفت.

ابن سیرین رحمه الله

چشم انداز

روایت شده است که زنی گفت: یا رسول الله در خواب دیدم که عضوی از بدنت در خانه من است، گفت: فاطمه پسری به دنیا می آورد و تو او را شیر می دهی، او آل را به دنیا آورد. -حسین و از او پرستاری کردند.

ابن سیرین رحمه الله

چشم انداز

از ابوالحسن علی بن بغدادی در مشهد علی بن ابیطالب رضی الله عنه شنیدم که می گفت: ابن ابی طبیب الفقیر گفت: ده سال کر بودم، پس به مدینه آمدم و در این میان ماندم. قبر و منبر و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را در خواب دیدم، گفتم: ای رسول خدا فرمودی: هر که برای من وسیله خواست، شفاعت من لازم است. برای او گفت: خدا رحمت کند، آنچه گفتی، ولی من گفتم: هر که برای من از خدا وسیله بخواهد، شفاعت من برای او لازم است.

ابن سیرین رحمه الله

چشم انداز

عبدالله بن الجلاء می گوید: با فقر وارد شهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شدم و بر قبر رسول خدا آمدم و بر او و دو نفرش سلام کردم. اصحاب رضی الله عنه پس گفتم: یا رسول الله من فقر دارم و میهمان شما هستم سپس کنار رفتم و زیر قبر خوابیدم و رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم. درود بر او آمد، پس برخاستم و او نانى به من داد، از آن خوردم و متوجه شدم نانى در دست دارم.

ابن سیرین رحمه الله

چشم انداز

از ابوالوفاء قاری الحراوی گفت: مصطفی صلی الله علیه و آله را در سال سیصد و شصت در فرغانه در خواب دیدم آیا قرآن می خوانی؟ کلام خدای عز و جل در برابر قومی که سخن می گویند ولی تلاوت شما را نمی شنوند؟ بعد از این جز آنچه خدا بخواهد نخوانید. پس متوجه شدم در حالی که چهار ماه زبان را در دست گرفته بودم، پس اگر لازم بود آن را روی پوست بنویسم، صاحبان حدیث و صاحبان نظر نزد من آمدند و فتوا دادند که در آن سخنرانی کنم. آخر امر، زیرا فرمود: مگر آن که خدا بخواهد که استثناء است، پس بعد از چهار ماه در جایی که ابتدا خوابیدم خوابیدم، پیامبر صلی الله علیه و آله را در یک در خواب صورتش می درخشد و به من گفت: آیا ثابت شده است؟ عرض کردم: آری یا رسول الله. فرمود: هر که توبه کند، خداوند او را می بخشد، زبانت را بیرون بیاور. با انگشت سبابه زبانم را پاک کرد و گفت: اگر در مقابل قومی هستی و کتاب خدا را می خوانی از تلاوت خود دست بردار تا سخنان خدا را بشنوند. فهمیدم زبانم باز شد الحمدلله.

ابن سیرین رحمه الله

چشم انداز

می گویند: مردی از اهل المیاسر مریض شد و شبی رسول خدا صلی الله علیه و آله را دید که گویا به او می گوید: اگر می خواهی از بیماری خود خوب شوی، نگیر. یا نه. چون از خواب بیدار شد، ده هزار درهم نزد سفیان ثوری رضی الله عنه فرستاد و دستور داد آن را بین فقرا تقسیم کند و تعبیر خواب را از او پرسید. و فایده مالک این است که فقرا با تو دلسوزند، گفت پس با زیتون دارو گرفت و خداوند به برکت استفاده از فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را عطا فرمود. ، و تجلیل از بینش های او.

ابن سیرین رحمه الله

چشم انداز

و شنیدیم که مردی در خواب نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و آن حضرت از ناراحتی خود شکایت کرد، پس به او گفت: نزد علی بن عیسی برو و به او بگو آنچه را که بتوانی با تو بپردازی به تو می دهد.» گفت: یا رسول الله با کدام نشانه؟ گفت: با نشانه ای به او بگو که مرا در بطحا دیدی و من روی زمین بودم، تو فرود آمدی و نزد من آمدی، گفتم: به جای خود برگرد. گفت علی بن عیسی عزل شد و وزارت به او بازگشت. چون از خواب بیدار شد نزد علی بن عیسی که در آن زمان وزیر بود آمد و داستان خود را ذکر کرد و گفت: راست گفتی و چهارصد دینار به او داد.

ابن سیرین رحمه الله

چشم انداز

مردی که ارادک را از اهل بصره می‌شناخت و طلسم می‌فروخت، گفت از برخی از والیان اهواز یک سجاف فروخت و من در قیمت آن با او اختلاف کردم، به ابوبکر و عمر دشنام داد. از آنان خشنود شد، پس قدر و منزلتش مرا از اجابت او باز داشت، پس برگشتم و غرق شدم، پس همان شب ماندم، پس رسول خدا صلی الله علیه و آله را در خواب دیدم. به او گفتم: یا رسول الله فلانی به ابوبکر و عمر رضی الله عنه دشنام داد، گفت: او را نزد من بیاور، پس او را آوردم، گفت: او را بخوابان. پس او را خواباندم، گفت: او را ذبح كن، پس ذبح در نظر من بزرگ شد، خدا او را بكشد؟ فرمود: او را ذبح کن تا سه بار گفت، پس کارد را بر گلویش گذاشتم و او را ذبح کردم، چون صبح شد، گفتم: نزد او برو و او را موعظه کن و آنچه را از رسول خدا صلی الله علیه و آله دیدم به او بگو. خدا رحمتش کند و درود فرستد.

ابن سیرین رحمه الله

چشم انداز

و ابن سیرین نزد مردی آمد که به دین خود علاقه ای نداشت و نگران بود و گفت: دیروز را در خواب دیدم که گویا پای خود را بر صورت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته ام و به او آرامش بده به او گفت: دیشب با دمپایی خوابیدی؟ آره.

ابن سیرین رحمه الله

احادیث دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله در خواب:

حدیث در رؤیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله

ابوالقاسم عمر بن محمد بصری در تنیس به ما گفت، گفت: علی بن المسافر به ما گفت، گفت احمد بن عبدالرحمن بن وهب به ما گفت، گفت: عمویم به ما گفت. گفت: ابوبشر به من از ابن شهاب گفت، گفت، ابوسلمه بن عبدالرحمن به من گفت که ابوهریره گفت: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: هر که مرا در خواب می بیند، مثل این است که مرا در بیداری دیده است، زیرا شیطان از من تقلید نمی کند.

ابن سیرین رحمه الله

حدیثی در رؤیت رسول خدا، محمد صلی الله علیه و آله و سلم

ابوسلمه گفت: ابو قتاده گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که مرا دید حق را دیده است.

ابن سیرین رحمه الله

حدیث در رؤیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله

و ابوالحسن عبدالوهاب بن الحسن الکلابی در دمشق به ما گفت، گفت: ابوایوب سلیمان بن محمد خزاعی از محمد بن مصفی حمصی به من گفت: عن یحیی بن سعید القطان، عن سعید بن مسلم، عن انس بن مالک. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر که مرا در خواب ببیند داخل دوزخ نمی شود.

ابن سیرین رحمه الله

حدیثی در رؤیت پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم

و ابوبکر محمد بن احمد بن محمد اصفهانی در مکه به ما گفت که خداوند متعال در مسجد الحرام نگهبانی می داد پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر که مرا در خواب ببیند داخل دوزخ نمی شود.

ابن سیرین رحمه الله

, تعبیر دیدن رسول در خواب ابن سیرین, تعبیر دیدن قبر رسول در خواب ابن سیرین, رسول در خواب (در خواب ابن سیرین), تعبیر خواب دیدن رسول. ، رؤیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تعبیر خواب رسول، تعبیر تشییع جنازه، تعبیر رحلت رسول در خواب، تعبیر دیدن پیامبر در خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا