تعبیر خواب ابن سیرین – خواب و دیدن خدا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب و دیدن خدا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن خداوند متعال در خواب توسط ابن سیرین:

تعبیر دیدن ایستادن در مقابل خداوند متعال در خواب توسط ابن سیرین:

استاد ابوسعد رضی الله عنه می فرماید: هر کس در خواب ببیند که در مقابل خداوند متعال ایستاده است و خداوند متعال به او می نگرد، اگر بیننده از صالحان باشد خواب او یک رحمت را در خواب ببیند و اگر از صالحان نیست مواظب خود باشد زیرا خداوند متعال می فرماید:

«روزی که مردم به سوی پروردگار جهانیان قیام کنند»

{سوره مطففین، آیه شماره: 6}.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب تک گویی با خداوند متعال در خواب ابن سیرین:

اگر در خواب خود را ببیند که با او گفتگو می کند، با نزدیکی شرافتمند می شود و مورد محبت مردم قرار می گیرد. خداوند سبحان فرمود: «وَسَجَدُوا وَ تَقْرَبُوا» (سوره علق، آیه 19).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب سجده خداوند متعال در خواب توسط ابن سیرین:

همین طور اگر در خواب ببیند که برای خدای متعال سجده می کند، نزد مردم شرفیاب و محبوب می شود. برای این که خداوند متعال می فرماید: «و سجده کن و تقرب» (سوره علق، آیه 19).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب صحبت با خدای متعال از پشت حجاب در خواب توسط ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که از پشت پرده با او صحبت می کند، دینش نیکو می شود، امانتی را اگر در دست او باشد، ادا می کند و اختیارش محکم می شود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب بی حجابی با خدای متعال در خواب ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که بدون حجاب با او سخن می گوید، در دین خود به خطا می رود، به سبب فرموده خداوند متعال: «و لا یحضره اللّه اللّه اللّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِیَةً». یا از سوره» (هراء/51).

ابن سیرین رحمه الله

دیدن خدای متعال چنان که گویا او را بخشید و او را گرامی داشت و در خواب به ابن سیرین مژده داد:

اگر در خواب ببیند خدای تعالی سبحان اوست، با دل بزرگ، گویا سبحان او را نزدیک کرده و گرامی داشته و آمرزیده، یا حسابرسی کرده، یا مژده داده است. به او، و صفتی ندید، پس در قیامت خدای متعال را ملاقات می کند.

ابن سیرین رحمه الله

دیدن خداوند در خواب به ابن سیرین وعده آمرزش و رحمت داد:

همین طور اگر در خواب ببیند که خداوند متعال به او وعده آمرزش و رحمت داده است، قول حق است و بی شک درست است، زیرا خداوند متعال از عهد شکنی نمی کند، بلکه او را تا زمانی که در خود و روزی اش دچار بلا می کند. او زنده است.

ابن سیرین رحمه الله

دیدن خداوند متعال که در خواب به وسیله ابن سیرین به او پند می دهد:

اگر در خواب ببیند که خدای سبحان او را پند می دهد، آنچه را که خدای متعال نمی پسندد، متوقف می کند، زیرا خداوند متعال می فرماید: {تو را پند می دهد تا متذکر شوی} سوره نحل، آیه 90.

ابن سیرین رحمه الله

دیدن خداوند در خواب توسط ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که خداوند متعال جامه ای بر او پوشانده است، تا زنده است مضطر و مریض است، ولی برای آن سزاوار سپاس فراوان است.

چشم انداز

نقل شده است که عده ای دیدند که خداوند دو جامه بر او پوشانده است، پس آنها را در جای خود قرار داد، ابن سیرین پرسید و گفت: برای مصیبت او آماده شو، تا با خدای تعالی ملاقات کرد، درنگ نکرد.

ابن سیرین رحمه الله

دیدن نوری که او را متحیر کرده و قادر به توصیف آن در خواب نبود توسط ابن سیرین:

اگر در خواب نوری ببیند که متحیر است و از وصف آن عاجز است، تا زنده است از عمرش بهره ای نمی برد.

ابن سیرین رحمه الله

دیدن خداوند متعال و نامگذاری او در خواب توسط ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که خداوند متعال او را به نام یا نام دیگری نامیده است. اولا دستور داد و دشمنانش را شکست داد.

ابن سیرین رحمه الله

ابن سیرین با دیدن خدای سبحان مقداری از مال دنیا را در خواب به او داد:

اگر در خواب ببیند که خداوند متعال از آسایش دنیا به او عطا فرموده است، این مصیبتى است که به موجب آن، مستحق رحمت است.

ابن سیرین رحمه الله

دیدن خداوند در حالی که در خواب بر او خشمگین است توسط ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که خداوند متعال بر او غضب کرده است، بیانگر آن است که پدر و مادرش بر او غضب کرده اند. به خاطر گفتار او منزه است که من و پدر و مادرت را شکر کن (سوره لقمان، آیه 14). در برخی اخبار آمده است که رضای خدا در رضایت پدر و مادر است و خشم خدا در خشم والدین است.

ابن سیرین رحمه الله

دیدن خدا و غضب او در خواب توسط ابن سیرین:

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که خداوند متعال بر او غضب کرده است، از بلندی سقوط می کند. زیرا خداوند متعال می فرماید: «وَ مَنْ یَغْضَبُمْ عَلَیْهِ فَهُمْ یَحْلُونَ» {سوره طه، آیه 81}.

ابن سیرین رحمه الله

دیدن خود بنده در پیشگاه خداوند در مکانی که ابن سیرین می شناسد:

اگر خود را در خواب در پیشگاه خداوند متعال ببیند، در جایی که می داند، عدل و باروری در آن نقطه گسترش می یابد، ستمگران آن هلاک می شوند و مظلوم یاری می شوند.

ابن سیرین رحمه الله

دیدن کرسی خدا در خواب اثر ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که به عرش خدای تبارک و تعالی می نگرد، سعادتمند و مهربان می شود.

ابن سیرین رحمه الله

دیدن مجسمه یا تصویری که ابن سیرین در خواب گفته خدای شماست:

اگر در خواب مثال یا تصویری ببیند و به او گفته شود خدای توست یا گمان کند خدای اوست سبحان الله پس او را عبادت کند و سجده کند، مشغول باطل، با فرض درست بودن آن.

ابن سیرین رحمه الله

چشم انداز

ابوالقاسم به ما گفت: حسین بن هارون در بعکه گفت: ابویعقوب اسحاق بن ابراهیم اوزاعی به ما گفت، گفت: عبدالرحمن بن واصل ابوزرعه. -حضری به من گفت، گفت: اباعبدالله التستری به ما گفت، گفت: در خواب دیدم که قیامت برخاسته، برخاستم، از قبرم حیوانی آوردم و سوار شدم، سپس. مرا به آسمان بالا برد و در آن بهشتی بود و خواستم فرود بیایم، سپس به من گفته شد: اینجا جای تو نیست، سپس به من گفته شد: آیا پیش از آنکه پروردگارت را ببینی بنشینی. ، توانا و متعال؟ گفتم: نه، پس برخاستم و آنها به دنبال من آمدند، سپس خداوند تبارک و تعالی در برابر آدم علیه السلام قرار گرفت.

ابن سیرین رحمه الله

چشم انداز

ابوعلی الحسن بن محمد الزبیری به ما گفت، گفت: محمد بن مسیب به ما گفت، گفت: عبدالله بن حنیف به ما گفت، گفت پسر خواهر بشر بن الحارث به من گفت: گفت: مردی به بشیر آمد و گفت: آیا تو بشر بن الحارث هستی؟ گفت: آری، گفت: پروردگار متعال را در خواب دیدم و می‌گوید: انسانی بیاور، پس بگو: اگر بر من بر زغال‌های داغ سجده می‌کردی، شکر من را نمی‌کردی. که نام تو را در میان مردم بر سر زبان ها انداخت.

ابن سیرین رحمه الله

چشم انداز

احمد بن ابی عمران صوفی در مکه به ما گفت که خدای سبحان نگهبانی می دهد، گفت، ابوبکر طرسوسی به من گفت، گفت: عثمان الاحوال شاگرد الخراز گفت: ابو سعید نزد من ماند. و چون ثلث شب گذشت بر من فریاد زد ای عثمان برخیز برخیز و من برخاستم و زین کردم. به من گفت: وای بر تو، قیامت را چنان دیدم که گویا در آخرت هستم و قیامت برپا شده است، پس ندا دادم و در پیشگاه پروردگارم ایستادم و رعد و برق می زدم، مویی جز آن باقی نمانده بود. مرده بود من هیچ کس از جهانیان را شکنجه نمی کنم.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن خدا در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب دیدن خداوند متعال، رؤیت خداوند متعال.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا