تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دعا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دعا در خواب ابن سیرین:

تعبیر خواب خواندن نماز با دعای خیر در خواب ابن سیرین:

دعای خیر در خواب نشانه حسن نیت است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب دعا با دعای معلوم در خواب ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که از خدا مناجات می کند یا دعای معروفی می کند، نماز واجب می خواند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب شخصی که در خواب برای خود دعا می کند ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که خداوند را برای خود ویژگی خاص می خواند، به سبب فرموده خداوند متعال فرزند پسری دارد:

رحمت پروردگارت را به بنده اش زکریا یاد کرد، آنگاه که پروردگارش را نداى پنهانى خواند.

{آیه 2 و 3 سوره مریم}

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب دعای خداوند در تاریکی خواب توسط ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که پروردگارش را در تاریکی می‌خواند، خوابش نشان می‌دهد که از ناراحتی نجات می‌یابد، به خاطر فرموده خداوند متعال:

در تاریکی ندا داد که معبودی جز تو نیست، منزهی تو، من از ستمکاران بودم، * پس او را اجابت کردیم و اجابت کردیم.

{انبیاء 87-88}

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب دعا با دعایی که نام خدا در خواب نیست توسط ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که با دعایی که نام خدا در آن نیست، دعا می کند، ممکن است دلالت بر نفاق در نماز داشته باشد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب خواندن قنوت در خواب ابن سیرین:

قنوت در خواب دلیل بر اطاعت از خداوند متعال است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب مجالس ذکر و دعا و ذکر در خواب ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که در جایی است که محفل ذکر خدای متعال و خواندن قرآن و دعا و خواندن اشعار زاهدانه است، آن مکان در بنای تنگ به قدری ساخته می شود. از صحت قرائت

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن نماز در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب دعا، تعبیر دعای قنوت در خواب، رؤیت دعا.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا