تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اقامه نماز، ایستادن با مردم و نشستن با مردم در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب امامت (کسی که در خواب ببیند امام است و با مردم ایستاده و نشسته در خواب نماز می خواند)

تعبیر رؤیای کسی که خود را امام می بیند و با مردم ایستاده و نشسته در خواب نماز می خواند ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که به عنوان امام با مردمی ایستاده و مردمی نشسته نماز می خواند، تعقیب امور ثروتمندان و فقیران است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب کسى که در خواب دید امام است (در خواب ابن سیرین) تعبیر خواب اقامه نماز.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا