تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نماز خواندن به سمتی غیر از قبله (به جز اینکه لباس سفید می پوشد و در خواب قرآن می خواند)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نماز خواندن به سمتی غیر از قبله (به جز اینکه لباس سفید می پوشد و در خواب قرآن می خواند)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب نماز خواندن به سمتی غیر از قبله (مگر اینکه لباس سفید دارد و در خواب قرآن می خواند)

تعبیر دیدن نماز رو به سوی غیر از قبله (به جز اینکه لباس سفید می پوشد و قرآن می خواند) در خواب ابن سیرین:

اگر در خواب غیر از جهت قبله نماز بخواند، جز اینکه جامه سفید پوشیده و قرآن را آن طور که باید می خواند، رزق حج تأمین می شود. برای گفتار او:

«پس هر جا روى آورند، وجه خداست، همانا خدا توانا و داناست».

{سوره بقره، آیه 115}.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر رؤیت نماز خواندن به سوی غیر قبله (البته که لباس سفید دارد و قرآن می خواند) در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب نماز خواندن به غیر. قبله (مگر اینکه لباس سفید دارد و قرآن می خواند).

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا