تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سجده خدا بر کوه (در خواب)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب سجده خدا بر کوه (در خواب)

ظفر: به معنای برتری، کامیابی، پیروزی، نصرت، پیروزی، کامیابی، کسب، منفعت، حصول، تصرف می آید.

تعبیر خواب سجده خدا بر کوه در خواب ابن سیرین:

اگر در خواب ببیند که بر کوهی برای خداوند متعال سجده می کند، مردی شکست ناپذیر را پیروز می کند.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر رؤیت سجده خدا بر کوه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب سجده خدا بر کوه.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا