تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خواندن سوره ضحی در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خواندن سوره ضحی در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب خواندن سوره ضحی در خواب.

تعبیر خواب خواندن سوره ضحی در خواب ابن سیرین:

و هر کس در خواب ببیند که سوره ضحی را می خواند، فقیر و یتیمان را گرامی می دارد.

چشم انداز

نقل شده است که برخی از علویان در خواب دیدند که سوره ضحی را بر پیشانی او نوشته بود، پس ابن مسیب آن را گفت و با پایان مدت از آن گذشت و علویان پس از یک شب مردند.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر خواب خواندن سوره ضحی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب خواندن سوره ضحی، رؤیت سوره ای از قرآن.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا