تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خواندن سوره نوح در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب خواندن سوره نوح در خواب.

ظفر: به معنای برتری، کامیابی، پیروزی، نصرت، پیروزی، کامیابی، کسب، منفعت، حصول، تصرف می آید.

تعبیر خواب خواندن سوره نوح در خواب ابن سیرین:

و هر کس در خواب ببیند که سوره نوح را می خواند، امر به معروف و نهی از منکر می کند و بر دشمنان پیروز می شود.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر خواب خواندن سوره نوح در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب خواندن سوره نوح، رؤیت سوره ای از قرآن.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا