تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن اصحاب و تابعین در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن اصحاب و تابعین در خواب

تعبیر دیدن اصحاب یا تابعین در خواب از ابن سیرین:

هر کس در خواب یکی از صحابه یا تابعین یا همه آنها را زنده ببیند خوابش نشانگر قوت دین و اهل آن است و دلالت بر این دارد که صاحب خواب به عزت و عزت می رسد و فرمان او خواهد بود. مرتفع

ابن سیرین رحمه الله

و حسن بصری رحمه الله رؤیایی دید که گویا پشم پوشیده است و وسطش گوزن و در پاهایش کاف است قوت او در دین خداست. و اما عسلش، محبتش به قرآن و تفسیر آن به مردم، و مقید بودنش، بر تقوای خود ثابت قدم است، و ایستادن او بر سرگین، زندگی دنیوی او را خداوند در زیر پایش ساخته است. .

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن اصحاب یا تابعین در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب اصحاب یا تابعین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا