تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن مریم بنت عمران در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن مریم بنت عمران در خواب.

ظفر: به معنای برتری، کامیابی، پیروزی، نصرت، پیروزی، کامیابی، کسب، منفعت، حصول، تصرف می آید.

تعبیر دیدن مریم بنت عمران در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس مریم بنت عمران را در خواب ببیند، در میان مردم به مقام و مرتبه ای دست می یابد و تمام حاجات خود را به دست می آورد.

و هر کس در خواب ببیند که در خواب برای مریم بنت عمران سجده می کند، با پادشاه سخن می گوید و با او می نشیند.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن حضرت مریم در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب مریم بنت عمران.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا