تعبیر خواب دیدن فروپاشی و فروریختن زمین در خواب توسط ابن سیرین

معرفی

فرسایش به این معناست که زمین ترک خورده و خانه ها، افراد یا وسایل نقلیه ای را که بر روی آن می گذرد می بلعد و معمولاً پس از وقوع زلزله یا زلزله در آن مکان رخ می دهد و این همان چیزی است که خوابیده در خواب خود می بیند، پس تعبیر آن چیست؟ خسوف زمین؟؟؟ دید خوب است یا بد؟ تعبیر اینکه زمین بیننده را فرو برد چیست؟؟ همه این سؤالات پاسخ های بسیاری را از امام محمد بن سیرین دریافت کرد که به تفصیل آنها را ارائه می کنیم.

دیدن فروپاشی زمین

تعبیر دیدن فرو ریختن زمین در خواب

امام ابن سیرین توضیح می دهد که دیدن ماه گرفتگی به طور کلی شر بسیار دارد، او گودال یا کسوفی را می بیند که روی داده است، رؤیت او حکایت از جست و جوی لذت های زودگذر زندگی و پیروی او از امیال از دست رفته دارد و ممکن است این رؤیت نشان دهنده آن باشد. مرگ اگر او را از دیدن کسوف باز داشت تاریکی محل است، اما اگر زمین ترک خورد با بیننده در آن فرو ریخت و او بدون دیدن راهی برای فرار در آن افتاد، دید او حکایت از وجود دشمنانی داشت او را، زیرا آنها در حال نقشه کشیدن برای به دام انداختن او هستند.

و کسوف در خواب، تهدید و تهدید سلطان است، پس هر که ببیند در سرزمینی است و او را گرفت، عذاب و نگرانی او را گرفتار می کند، و اگر کسوف در یک قسمت از آن بیفتد. زمین بدون دیگری دلیل بر بیماری است که در آن شیوع دارد یا خشکسالی و ترس و ملخ و تگرگ است و هر که ببیند در سرزمینی بود پس بر او افتادم و او فرمانروایی بود. یا فرمانروایی که سربازان و رعایایش بر او روی آوردند و دوستش دشمن شد، قوتش ضعف و شادی او غم و اندوه بود، و این مطابق قول حق تعالی است که می فرماید: «و او و خانه اش را فرو بردیم. زمین.”

و هر کس در خواب ببیند که زمین را کسانی که در آن هستند گرفتار کرده اند، دیدنش بیانگر سرگردانی و غفلت و دوری از اطاعت خدای متعال است، نه زلزله، بیانگر آن است که بلایی از حاکم ظالم و ستمگر بر آن نازل شده است یا شیوع بیماری همه گیر و گفته شد: فرسایش زمین در خواب، دلیل بر از بین رفتن نعمت و خیر است، یا ناپایدار شدن اوضاع به بدتر است، اگر مسافرت کند، راه قطع می شود و سالم، فوت یا مضطر، پریشانی، سختی معیشت و تنگی معیشت است و ممکن است دلالت بر تلف یا ضرر مال باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا