تعبیر خواب دیدن گوش – بلند – کوتاه

معرفی

جزئیات زیادی وجود دارد که فرد خواب می‌تواند از چنین خوابی ببیند، زیرا ممکن است ببیند که طول یک یا هر دو گوش‌هایش از حد معمول در بیداری زیاد شده است و همچنین ممکن است ببیند که تعداد آنها افزایش یافته است. یا تغییر شکل داده است، پس تعجب می کند که تعبیر این خواب ها چیست، تعبیر دیدن گوش چیست؟ در خواب زیاد کردن یا کوتاه کردنش یعنی چی؟؟؟ آیا این چشم انداز خیر است یا بد؟ همه این سؤالات را در پاسخ به امام محمد بن سیرین رحمه الله می یابیم.

دیدن گوش های بلند، کوتاه، گوش های زیاد

تعبیر دیدن گوش دراز در خواب

امام ابن سیرین می فرماید: هر که درازی گوشش زیاد شود و آن زیاد شدن پسندیده یا خوب باشد، دلیل بر نیل به مال و منزلت و شرافت اوست و ممکن است دلالت بر رزق و روزی خوب و حلال فراوان او باشد. بینا راهی را طی می کند که در آن از خدا اطاعت نمی کند و یا همچنان مرتکب گناه می شود و از آن توبه نمی کند.

و گفته شد: هر کس ببیند که گوش یا گوشش بزرگتر یا بهتر می شود، یا ببیند که نور از آنها بیرون می آید، بینش او نشانگر اطاعت مستمر او از خداست، پس او مردی است مهدی است که بر آن استقامت دارد. عبادت و تابع فرمان او باشد، پیروی از آنچه خشم و نفرت خدا را ایجاب می کند، زیرا او فردی است که به خود ستم می کند یا آشکارا نافرمانی می کند.

تعبیر دیدن چند گوش در خواب

و اما کسی که در خواب دید که بیش از دو گوش دارد، با توجه به جزئیات مختلف تعابیر زیادی وجود دارد:

 • و گوش در خواب گواه زن مردی است، پس هر که در خواب ببیند که سه گوش دارد، بینش نشان می دهد که یک زن و دو دختر دارد و اگر چهار تای آنها را ببیند، بینش نشان می دهد که او دارد. چهار زن یا چهار دختر دارد که مادر ندارند.
 • و اگر ببیند که یک گوش برایش نمایان است، رؤیتش حکایت از طلاق همسرش یا فوت دخترش دارد، ولی اگر ببیند که یک گوش دارد، بینش حکایت از فوت یکی از بستگانش دارد. .
 • و هر که در خواب ببیند که نصف گوش دارد زنش مرده و با دیگری ازدواج کرده است و هر که انگشتر یا چیزی در گوشش باشد، بینش نشان می دهد که دخترش را عقد کرده است.
 • هر کس در خواب ببیند که گوش های زیادی دارد و تعداد آنها را نمی داند، بینش او نشان می دهد که از حق و شریعت روی گردان است، پس به آن ایمان نمی آورد و قادر به آن نیست.
 • اگر پولدار ببیند که گوشهایش بسیار خوش فرم و مانند آن است، بینایی او نشان می دهد که به شنیدن خبر خوب یا خوش نزدیک است.
 • هر کس در خواب ببیند گوش هایش دو چشم شده است، در آن بیماری به او مبتلا می شود و یا بیماری هایی که در گذشته از آن شکایت می کرد، باز می گردد.
 • و اما دیدن گوشهای بسیار متشابه برای کسانی که در محل طاعت هستند مانند پدر و مادر یا پادشاه دلیل بر نزدیکی آنها به شنیدن خبرهای خوب و پسندیده است و اگر چنین نباشد در از نظر خبر خوب یا بد، پس خبر بد است.
 • و هر كه ببيند گوشش به گوش حيواني تبديل شده است، ديده اش نشان مي دهد كه مقام و منزلتش رفته، يا عزتش از دل مردم رفته و عقلش مات شده است.
 • و هر کس یک یا هر دو گوش خود را بریده ببیند از مرتکب عمل نکرده است، کسی است که زن یا دختر خود را فریب می دهد و اگر به آنچه بر آن هستند بازگردند بیم ندارد و گفت آن که یک گوش داشت زود مرد.
 • تعبیر دیدن تمیز کردن گوش در خواب

 • هر که در خواب ببیند که گوش هایش را از چرک یا چرک پاک کرده است، بینایی او نشان می دهد که به زودی مژده ای خواهد شنید.
 • و هر کس از گوش هایش خاک یا چرک آنها بخورد، با دو پسر کار زشتی انجام دهد و در آنها بیفتد، یا کار قوم لوط است.
 • و هر کس ببیند که شنوا است، پس از فهم و علم و دانش بالایی برخوردار است و اگر کر یا کر شود دینش فاسد می شود.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا