تعبیر خواب ابن سیرین – خواب قول در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب قول در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب قول در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الوعد] ابن سیرین در خواب:

و گفته شد: و اما قول در خواب، هر که آن را در خواب ببیند که گویا وعده حسنه باشد، نیز نشانه آن است که به وعدۀ نیک و نیکو وفا می کند.

اگر در خواب ببیند که دشمنش به او وعده خیر داده است، ممکن است خواب نشان دهد که از دشمن آسیب دیده است. اگر در خواب ببیند که دشمنش به او وعده بدی داده است، خواب بر عکس آن دلالت دارد، گویا کاری بهتر از دشمن یا دیگری انجام می دهد.

تعبیر خواب و دیدن قول در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا