تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شستن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شستن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن شستن در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شستن در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الغسل] ابن سیرین در خواب:

و گفته شد: و اما شستن دستها با نارنجک در خواب، در تعبیر آن اختلاف است، توبه از گناهان.

و گفته شد: همین طور اگر در خواب ببیند که از نجاست می شوید، ولی غسل به دلیلی تمام نشده، خواب دلالت بر این دارد که چیزی که می خواهد برایش تمام نمی شود.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که مرده ناشناس را می شویند، خواب نشان می دهد که مرد فاسد را پاک می کند و به دست او توبه می کند.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که جامه های خود را بدون خاک میشوید، غم و اندوه و ترس از او بریده می شود و در بدنش رزق و روزی فراوان و رفاه می یابد.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که لباس خود را میشوید گناهانش پاک می شود و حالش اصلاح می شود.

القصار: کسي که لباس را سفيد کند و بشويد.

و كوتاه در خواب را مرد مذكر و واعظ تعبير مي كند كه بعضي از گناهان خود به سبب او توبه مي كنند. و گفته شد: دلالت بر مردی است که بر دست او برای مردم نیکی و صدقه می شود یا برطرف کننده غم و اندوه مردم، زیرا کثیفی جامه در خواب بیانگر گناه یا نگرانی است.

تعبیر خواب و دیدن شستن در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا