تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پرواز در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پرواز در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن پرواز در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پرواز در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الطيران] ابن سیرین در خواب:

در مورد پرواز در خواب، روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم بین آسمان و زمین در حال پرواز هستم، گفت: تو نطفه زیاد.

هر کس در خواب ببیند که پرواز کرده و بر فراز کوهی طواف کرده است، خواب نشان می‌دهد که فرمانی به دست می‌آورد که در آن پادشاهان تسلیم او می‌شوند – اگر او صلاحیت آن را داشته باشد.

و گفته شد: هر که در خواب خود ببیند که در حال پرواز است، اگر شایسته سلطان باشد به آن می رسد و اگر شایسته سلطان نباشد، ممکن است خواب نشان دهنده اشتباه او باشد که او متعهد شده است.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که در حال پرواز است و سپس بر چیزی افتاد، خواب دلالت دارد بر آن چیزی که بر او افتاده است.

و گفته شد: اگر در خواب ببیند که از یک بام به بام دیگر پرواز کرده است، خواب نشان می دهد که زن خود را به جای زن دیگر می گرداند.

برخی از آنان گفتند: پرواز در خواب راهنمای سفر است.

بعضی از آنان گفتند: پرواز در خواب اگر با بال باشد، بیانگر حرکت از حالتی به حالت دیگر است.

اگر در خواب ببیند که پرواز کرد تا پروازش به پایان رسید – یعنی به جایی که می خواست رسید – خواب نشان می دهد که در سفری است که در آن خیری به دست می آورد.

و گفته شد: اگر در خواب ببیند که از خشکی به خشکی پرواز کرد، خواب دلالت بر آن دارد که عزت و خنکی چشم به دست می آورد.

اگر در خواب ببیند که بدون بال از پایین به بلند پرواز کرده است، خواب بیانگر آن است که به آرزوی خود می رسد و به اندازه ای که می بیند بلند است به بلندی می رسد.

اگر در خواب ببیند که مانند کبوتری در هوا پرواز کرده است، خواب بیانگر آن است که عزت پیدا می کند.

و گفته شد: اگر در خواب ببیند که دراز پرواز کرد تا در آسمان ناپدید شد و برنگشت، یا در خواب دید که از خانه خود به سرای ناشناخته پرواز کرد، خواب است. در تفسیر نامطلوب تلقی می شود اگر ممکن است نشان دهنده گذر عمر باشد.

و گفته شد: هر کس در خواب ببیند که در آسمان به پرواز در آمده است، خواب نشان می دهد که در سفر است یا به عزت می رسد.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که پر یا بال دارد، دلالت بر رهبری و نیکی دارد.

هر کس در خواب ببیند که بال دارد، خوابش نشان می دهد که پول به دست می آورد و اگر در خواب ببیند بال دارد و با آن پرواز کرده است، تعبیر آن سفری است که می رود. از نو.

تعبیر خواب و دیدن پرواز در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا