تعبیر خواب دیدن بلوغ پسر یا پسر در خواب ابن سیرین

معرفی

خفته ممکن است بسیاری از جزئیات مربوط به دیدن پسری را در خواب ببیند، همانطور که ممکن است کودک خردسالی را ببیند که به خواب رسیده است و بنده ممکن است خود را در حال رسیدن به خواب یا تحقق ببیند و زن ممکن است آن را دیده باشد. در مورد تعبیر این خواب سوال پرسیده می شود پس تعبیر رسیدن پسر به خواب در خواب چیست؟؟؟ دید خوب است یا بد؟ برای خانم های باردار یا کلا برای خانم ها چه معنی داره؟؟ همه این سؤالات را امام محمد بن سیرین رحمه الله تعابیر فراوان کرده است.

دیدن بلوغ پسر

تعبیر دیدن بلوغ و تحقق کودک در خواب

امام ابن سیرین نشانه های فراوانی از دیدن رؤیت فرزند یا غلام آزاد در خواب نشان داده است، پس هر کس ببیند که کنیز خریده است، بینش نشان می دهد که در مضیقه یا پریشانی است یا مردی است که بر خلاف اوامر خداوند و سرپیچی از او، زیرا خرید و فروش از طریق بیع حرام است و اگر غلام نابالغ ببیند که به خواب رسیده، رهایی یافته و به آزادی رسیده است، پوشیدن جامه سفید بعد از بلوغ جایز است. زن آزاد پس از رهایی و رهایی از فرمانش، از قوم او، و اگر آن پوشش بر مرد آزاد افکنده شود، پسرش به آرزو می رسد، و برای شیخ آشکار شدن امر اوست، و اگر مرتکب عملی شود. گناه پنهان بر خود آن را می بیند، امرش آشکار می شود.

و هر کس در خواب ببیند که کودک بالغی را زده است، این دلیل بر غرور و قدرت و غرور اوست و مادرش در تعبیر برای او از پدرش مناسبتر است و در خواب به پیرمردی تبدیل شد. که گواه مرگ پسر است.

و هر کس از مردم در خواب ببیند که در خواب پسری به دنیا آورد و زنش حامله باشد و برای او کنیز زایید، اگر برعکس ببیند، ببیند که کنیز زاییده است. پسری به دنیا می آورد و خواب ممکن است منطبق بر بیدار شدن باشد، اگر مرد ببیند که زنش برای او کنیز به دنیا آورده، کنیز به دنیا می آورد و همینطور اگر ببیند که او را کنیز به دنیا آورده است. او برای او پسری به دنیا آورد، ماهیت مردم و آنچه در آنها دیده می شود مورد قضاوت قرار می گیرد.

تعبیر دیدن پسری که به خواب نرسیده است

پسری که به خواب نرسیده است اگر در خواب دیده شود، نشانگر دشمن ضعیفی است که دوستی خود را نشان می دهد و دشمنی خود را پنهان می کند، در حال آماده شدن برای به دست آوردن پادشاه و اداره آن است و هر که ببیند از مردی آگاه تبدیل شده است. در پسری یا اینکه بچه های زیادی به دنیا آورده است، بینایی او نشان می دهد که در پریشانی افتاده است، زیرا فقط با درد و سختی می توان از کودکان مراقبت کرد.

و اما کسى که ببیند پسر کوچکى را در دامن خود مى‏گذارد، دید او نشان مى‏دهد که به چوب مى‏زند، و گفته شد: هر که پسرى را در خواب ببیند و هر یک به بدن آن حضرت دست نزند. دیگر نشان دهنده افزایشی است که صاحب بینایی در یکی از عرصه های زندگی خود به دست می آورد و پسران جوان ممکن است حکایت از دستیابی به دغدغه های کوچک داشته باشند یا آسان و در مورد دختر کوچک آسانی و باروری و آسانی رشد کنند. پس از یک سختی طولانی پیروز می شود.

و هر كه در حال بيدارى خود را پسر ببيند در حالى كه مرد است، ديده اش حاكى از جهل يا غافل از دوراهى است و آن پسر زيبا در راه است و اگر از زمين بيرون آيد يا فرود آيد، چنين است. یا داخل شهر یا مکان عمومی شود و پسر بالغ غزه و قوت است و اگر ببیند که قرآن یا آداب و احکام آن را یاد می گیرد از گناهی که کرده است توبه کند. و بصیر دانا یا حامل علم برعکس آن است و اگر بیند که فقیر کوچک به دنیا آمده، روزی بزرگی می یابد.

و اگر پسر ببیند که پسر است در تعبیر بد و ناخوشایند است و صابرین اگر ببیند پسر شده است می میرد و دعاها بر او یا بر او حکم می شود و اگر مرد صورت خود را در آینه می بیند، به صورت کودکی در آمده است و همسرش باردار بود، برای او پسری به دنیا آورد که شبیه او بود و پسر جوان را در خواب بردند.

تعبیر دیدن دختری که به خواب نرسیده است

دختر جوان در خواب بارورتر است و شدت آن محو می شود و بعد از سختی و مشقت آسانی می یابد، دیدن دختر بچه در رؤیای خیر و ستایش بسیار است، دختر بچه را به دوش می کشد یا از زمین بلند می کند یا به دنیا می آورد. برای او در خواب، رؤیای او حکایت از رهایی از غم و اندوه دارد، زیرا او برای بدهکار انفاق و رستگاری است و برای فقیر ثروتمند و برای دلواپسان آسودگی و مژده است و ممکن است بر آن دلالت کند. نگرانی، غم، پریشانی زندگی و تنگی روزی یا معیشت.

تولد پسر برای بیمار نجات از بیماری و نگرانی اوست و برعکس آن است که اگر بیمار ببیند که او را از دهان به دنیا آورده است به این ترتیب خروجی است از روح و مرگ او هرگز در کودکی حامله نمی شود و اگر زن باردار باشد و ببیند کنیز به دنیا می آورد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا