تعبیر خواب ابن سیرین – خواب افسار در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب افسار در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن افسار در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب افسار در خواب

تفسیر یک چشم انداز [اللجام] ابن سیرین در خواب:

افسار در خواب نشان دهنده تقوا و دین و عصمت است.

هر کس در خواب ببیند که افسار او را افسار می دهند، خواب نشان می دهد که از گناهان دوری می کند، به قول: «المتقین لگام» یعنی هر کاری می خواهد نمی تواند بکند، زیرا هر که از خدا بترسد او را از خود باز می دارد. ترس از هوس های او شاعر گفت:

سلام از * لگام دهن او را با افسار.

هر کس در خواب ببیند که افسار اسب یا حیوان خود را گم کرده یا گم کرده است، خواب بیانگر زیان مالی است یا شاید خواب بیانگر رابطه بد با همسرش است یا شاید خواب نشان دهنده یکی از امور او است. برای او فاسد خواهد شد.

و گفته شد: افسار در خواب دلالت بر حسن تدبير دارد، يا حاكي از قوت در مال است، يا حاكي از وصول رهبري است – پس اطاعت و اطاعت شود -.

تعبیر خواب و دیدن افسار در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا