تعبیر خواب ابن سیرین – خواب چوب در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب چوب در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن چوب در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب چوب در خواب

تفسیر یک چشم انداز [العصا] ابن سیرین در خواب:

و عصا در خواب دلالت بر مردی قوی و تسخیر ناپذیر دارد ولی در او نفاق است پس هر که در خواب ببیند که چوبی در دست دارد خواب دلالت بر این دارد که از مردی با این کیفیت کمک می خواهد. و آنچه را که می خواهد به دست می آورد و بر پولش می افزاید.

اگر در خواب ببیند که به چوبی توخالی تکیه داده است – به راحتی می شکند – خواب نشان می دهد که پولش می رود و آن را از مردم پنهان می کند. و گفته شد: اگر در خواب ببیند که به چوبی تکیه داده است، ولی به دست او شکسته شود، خواب به تاجر دلالت دارد که در تجارت زیان می کند، و به والی که از کار برکنار می شود. مأموریت او

و اگر در خواب ببیند چوبی به زمین می زند که بین او و دیگران اختلاف است، خواب نشان می دهد که مالک آن زمین است و بر رقیب خود که بر سر آن با او نزاع می کند پیروز می شود.

و اگر در خواب ببیند که چوبی برگردانده است، خواب تعبیرش خوب نیست.

تعبیر خواب و دیدن چوب در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا