تعبیر خواب ابن سیرین – خواب غربال در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب غربال در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن قفس یا قفس مرغ یا پرنده در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن قفس در خواب

تفسیر یک چشم انداز [قفص الدجاج] ابن سیرین در خواب:

و قفس مرغ در خواب نشانگر خانه است.

اگر در خواب ببیند که قفسی خرید – یا خرید – و مرغی در آن گذاشت، خواب نشان می دهد که خانه ای می خرد – خانه ای می خرد – و همسرش را به آنجا می برد. و اگر در خواب ببیند که قفسی بر سر گذاشته و آن را در بازار طواف کرده است، خواب بیانگر این است که خانه خود را می فروشد و شاهدان بر فروش آن گواهی می دهند.

تعبیر خواب و دیدن قفس پرنده یا مرغ در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا