تعبیر خواب ابن سیرین – خواب چاقو در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن چاقو و نیزه و خنجر در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب چاقو در خواب

تفسیر یک چشم انداز [السكين و الخنجر] ابن سیرین در خواب:

و اما چاقو در خواب، هر کس در خواب ببیند که چاقو دارد، خواب به مجرد اشاره می کند که ازدواج می کند، و چنین خوابی به مرد متاهل و زن باردارش نشان می دهد که زنش حامله می شود. با خیال راحت و به او یک زن داده می شود، مگر اینکه در خواب چیزی وجود داشته باشد که از مرد حمایت می کند، زیرا او دارای پسری مذکر خواهد بود. و اگر از آن ها نباشد و باری نداشته باشد و به حق گواه بجوید، شاهدی بیابد و آن شاهد عادل باشد اگر ببیند که چاقو تیز بوده، شاید دلالت داشته باشد. ارتباطی که با آن ارتباط برقرار می‌کرد، یا شاید نشان‌دهنده برادری بود که او را همراهی می‌کرد، یا شاید نشان‌دهنده دوستی بود که با او دوست می‌شد، یا شاید نشان‌دهنده خدمتکاری بود که به او خدمت می‌کرد.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که چاقویی به او داده شد و شایستگی مقام را داشت، صاحب اختیار می شود.

و گفته شد: چاقو در خواب، دلالت بر حجت و برهان دارد، زیرا حق تعالی فرمود: {و به هر یک از آنان یک کارد داد.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که کارد سفره ای در دست دارد و از آن استفاده نمی کند، خواب نشان می دهد که پسری برکنار می شود.

به همین ترتیب، نیزه و خنجر در تعبیر ممکن است وقتی در خواب دیده شوند، از برخی جهات بر روی چاقو قرار می گیرند.

ساکاکینی: سازنده یا فروشنده چاقو.

و سکاکینی در خواب به مردی اشاره دارد که به مردم ظرافت و درایت را می آموزد.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که چاقویی آهنین در دست دارد، خواب دلالت دارد بر این که زنی که به سوی او باز می گردد قبلاً از او جدا شده است.یک بار}.

تعبیر خواب و رؤیا در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا