تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سرمه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن سرمه و سرمه در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سرمه در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الكحل] ابن سیرین در خواب:

[1]مایل: چه سرمه ای به چشم می زنند.

سرمه در خواب هر کس در خواب ببیند برای خط چشم قلمی را در سرمه فرو می کند اگر مجرد باشد خوابش نشان می دهد که ازدواج می کند و اگر فقیر باشد خواب نشان می دهد که منفعت می کند. و انفاق، و اگر جاهل باشد، خواب دلالت بر آموختن دارد. مگر این که ببیند که سرمه اش خاکستر و کف و شیره یا مدفوع یا مانند آن بوده است، خواب در آن وقت دلالت بر آن دارد که کاری غیر حلال به دست می آورد یا کاری می کند یا طلب می کند. چیزی به نحوی که جایز نیست.

سرمه در اصل با زنی که به سوی نیکی دعوت می کند مشخص می شود. و تمایل[1] ابن تعبیر کرده و نیز گفته است: گرایش در خواب، بیانگر مردی است که به کار مردم و نیکی آنها می پردازد.

تعبیر خواب و دیدن سرمه و سرمه در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا