تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تخت در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تخت در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن تخت در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تخت در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الفراش] ابن سیرین در خواب:

و اما رختخواب در خواب است که بیانگر همسر است و تخت در خواب ممکن است دلالت بر دنیا و سرزمینی داشته باشد که در آن راه می رود و می چرخد ​​تا از او به آخرت نقل مکان کند.

بعضی گفتند: تختی که صاحبش معلوم یا معلوم است یا محلش معلوم است در خواب زن صاحبش تعبیر می کند، پس چه خیر و فساد و زیاده روی در آن دیده شد، همینطور نوجوان در زن منسوب است. تخت خواب. اگر در خواب ببیند که آن رختخواب را عوض کرده یا به دیگری تغییر داده است، خواب نشان می دهد که با زن دیگری ازدواج می کند. اگر در خواب ببیند که رختخوابش از جایی به جای دیگر جابجا شده است یا در خواب ببیند که رختخوابش از حالتی به حالت دیگر تغییر کرده است، خواب نیز بیانگر آن است که با دیدن جابجایی حال زنش تغییر می کند. در تخت یا محل و همچنین با توجه به دو مکان در ظرفیت و تایید و یا با توجه به وضعیت تشک و شکل آن در صورتی که مکان یا تخت در وضعیت مناسب و بهتر از قبلی قرار داشته باشد. در تفسیر مطلوب بود، پس این دلیل بر حسن حال و درستی زوجه است. اگر در خواب ببیند که با رختخوابش تخت دیگری بود، خواه بهتر از آن باشد یا نه، خواب بیانگر آن است که با زنی دیگر ازدواج می کند که حال او همان است که از شکل و حالت دیده است. تخت خواب.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که بستر خود را تا کرده و به یک طرف می گذارد، خواب دلالت بر غیبت او از همسرش یا غیبت همسرش از او یا اجتناب از او دارد.

همچنین گفته شد: اگر تختی مجهول را در جای نامعلومی ببیند، بر حسب ماهیت و شکل تخت، خواب دلالت بر برخورد به زمین دارد.

اگر در خواب، رختخواب مجهول یا معروفی را بر بستری مجهول ببیند و بر آن بنشیند، در آن به مقامی برتر از مردان دست می‌یابد – اگر صلاحیت آن را داشته باشد.

همین طور اگر در خواب ببیند که بسترش در نزد سلطان است، خواب حالتی را بیان می کند که اگر صلاحیت آن را داشته باشد به آن خواهد رسید.

و اگر تشک به زن تعبیر شود لطافت تخت نشانگر اطاعت او از شوهر و وسعت تخت نشانگر ظرفیت آفرینش او و نو بودنش نشانگر زیبایی و زیبایی اوست. رختخواب سفید است، نشان دهنده زن دیندار است و اگر رختخواب سبز باشد، نشان دهنده زنی کوشا در عبادت است.

و گفته شد: رختخواب نو در خواب، دلالت بر زنی زیبا و پنهان دارد و تشک پاره در خواب، بیانگر زنی است که کاری را انجام می دهد که رضای خدای متعال را ندارد، همین طور اگر در خواب ببیند که دیگری. تختش را پاره کرد، خوابش خوب نبود.

اگر کسی در خواب ببیند که روی تخت است و نمی‌خوابد، خواب نشان می‌دهد که می‌خواهد با همسرش همبستر شود و برای آن آمادگی ندارد.

Bedding: سازنده یا فروشنده تشک یا تشک.

و اما رختخواب در خواب نیز دلالت بر امری مربوط به زنان دارد و یا رختخواب در خواب بیانگر ازدواج با زن است.

تعبیر خواب و دیدن تخت در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا