تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن بالش در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن بالش در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن بالش و آرنج و بالش در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن بالش در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الوسادة أو المخدة] ابن سیرین در خواب:

آرنج: بالشی برای تکیه دادن که زیر آرنج قرار می گیرد. مسند: تکیه دادن، پشت سر گذاشتن. بالش: بالشی که گونه هنگام خواب روی آن قرار می گیرد.

بالش و متصل است[2] او در خواب است که خادم یا خادم تعبیر می کند، پس آنچه در او اتفاق افتاده در این هاست.

و بعضى از آنان گفتند: مخدّ در خواب، دلالت بر فرزندان، و تکیه گاهها، نشانه علما است.

تعبیر خواب و دیدن بالش و دلبستگی و روبالشی در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا