تعبیر خواب ابن سیرین – خواب قالیچه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب قالیچه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن سجاده و حصیر و پتو و فرش در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب قالیچه در خواب

تفسیر یک چشم انداز [البساط  و الحصير] ابن سیرین در خواب:

[1]قالیچه : ضخیم

قالی در خواب برای صاحبش عالمی است و دیدن قالی در خواب بیانگر گستردگی دنیا و وسعت فرش در خواب بیانگر فراوانی روزی و عاری بودن است.[1] فرش در خواب نشان دهنده طول عمر است.

اگر در خواب ببیند که در مکانی نامعلوم یا با مردمی که نمی شناسد فرشی پهن می کند، در سفری که می رود به همه آن دست می یابد.

و دیدن قالیچه نازک کوچک بیانگر کمبود آن است. و دیدن تا شدن سجاده حاکی از تا شدن نعمت است.

هر کس در خواب ببیند که روی قالی است، خواب بیانگر سلامتی و فضل است، یا خواب بیانگر نعمتی است که در صورت شناخت آن مردم یا محل سجاده با دیگران در میان می گذارد.

و گفته شد که پهن کردن سجاده در خواب، دلالت بر نیکی و ستایش صاحبی دارد که برای او ساده می شود و مقدار آن به اندازه و ضخامت و کاغذ و ذات آن است.

اگر در خواب ببیند که قالیچه‌ای نو و بی‌پروا برای او گذاشته‌اند، خواب نشان می‌دهد که در دنیا روزی و عمر طولانی به دست می‌آورد. اگر فرش در مکان شناخته شده ای مانند خانه، کشور، محله، مردمش، برخی از اجتماعاتش یا مکانی شناخته شده باشد، در کشورش، نزد مردمش یا در کشورش به آن می رسد. جایی که در آن باشد، اگر چه در مکان مجهول و مردمی مجهول باشد، آن را در غیبت او بیگانه می کند و به دست می آورد. اگر فرش کوچک و ضخیم باشد، خواب بیانگر آن است که او در این دنیا شرافت پیدا می کند، اما با دست کم – فقر یا کمبود -. و اگر سجاده پهن بود، اما نازک بود، خواب حکایت از دستیابی به دنیای وسیع و رزق در آن دارد، جز این که عمر در آن کوتاه است. اگر ضخامت، ظرفیت و ماده در فرش با هم ترکیب شود، طول عمر، فراوانی و خوبی با هم ترکیب می شود. قالیچه کوچک شخصیت – فرسوده – هنگام تفسیر چیز دیگری را نشان می دهد.

[2]العتیق: بین کتف و گردن.

اگر در خواب ببیند که سجاده اش بر دوشش تا شده است[2] او آن را تا کرده یا تا کرده است، بنابراین خواب نشان دهنده انتقال از جایی به مکان دیگر است.

اگر در خواب فرشی تا خورده ببیند و آن را تا کرده و تا کرده و ندیده باشد که پیش از آن در حالی که مال او بود، آن را مستقر کرده است، بیانگر آن است که زندگی دنیوی او از او بسته شده و او کوچک است. در آن – رزق و روزی او اندک است. گفته شد: تا کردن فرش، سوزاندن، ربودن، ربودن، کوچک و باریک و نازک کردن آن، همه اینها در خواب حکایت از تنگی دنیا یا مانع سفر یا معیشت و مانند آن دارد.

قالی در خواب نیز به معنای نشستن با حاکمان، رؤسای جمهور و هر کسی است که بر فرش آن پا می گذارد.

الطفافه و الحصیر به طور کلی در تفسیر ممدوح است و معمولاً به البسط تعبیر می شود.

حصیر در خواب به طور کلی به قالیچه در خواب تعبیر می شود، پس هر آنچه در خواب برای آن اتفاق افتاده است در تعبیر مانند فرش است.

حصیر در خواب ممکن است نشان دهنده خدمتکار باشد و حصیر در خواب نیز ممکن است نشان دهنده شورای حاکم یا سلطان باشد، زیرا عرب ها پادشاه را حصیر می نامند. در مورد دیدن حصیر پوشاندن یا پوشیدن یا حمل آن گفته شد: در خواب دلالت بر دلشکستگی یا پشیمانی از چیزی دارد یا حصار و یا محدودیت ادرار را نشان می دهد.

[1]جفت گیری: فرشی از اندودرم، فرشی از چرم.

در مورد برش[1] در خواب حکایت از مردی قامت دارد، زیرا بالای تخت است و سجاده ها باقی می ماند.

گاز گرفتن در خواب ممکن است نشان دهنده پول مرد یا زن باشد یا گاز گرفتن ممکن است نشان دهنده خدمتکار باشد.

[1]الوام: هر چیزی که گوشت بر آن گذاشته شود، مانند چوب، حصیر یا مانند آن که با آن از زمین محفوظ است.

و جاسازی[1] در خواب، این نشان دهنده مردی ریاکار یا مردی است که با مردم وارد اختلاف می شود.

چشم انداز

گویند مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم بر پتو هستم که یزید بن عبدالملک آمد و پتو – حصیر – را از زیر من گرفت و انداخت و سپس بر زمین نشست. ابن سیرین گفت: تو این خواب را ندیدی، ولی یزید بن المحلب آن را دید و اگر رؤیتش راست بود، یزید بن عبدالملک او را شکست داد.

تعبیر خواب و دیدن حصیر و سجاده در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا