تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بت در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بت در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب یا دیدن بت، الحاد، عبادت غیر خدای متعال، دیدن کفر، ترک اسلام و ارتداد و… در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بت در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الاصنام والالحاد وترك الاسلام ونحو ذلك] ابن سیرین در خواب:

سزاوار عبادت خداوند متعال است، پس هر کس دیگری را عبادت کند ناامید و زیان کرده است.

هر کس در خواب ببیند که غیر خدا را عبادت می کند، دلالت بر آن دارد که به باطل مشغول است و خواسته های خود را بر رضای پروردگارش ترجیح می دهد، و این نشانه آن است که باید در امور خود اصلاح کند. دین -.

اگر در خواب ببیند که بتی را که دیده است از طلا ساخته شده است، خواب بیانگر آن است که به مردی نزدیک می شود که خداوند متعال از او بیزاری می جوید و آنچه را که کراهت می دارد متأثر می شود. از صفر یا آهن یا سرب ساخته شده است، خواب نشان می دهد که در دین خود به خاطر دنیا و بهره مندی از آن سهل انگاری می کند و پروردگارش را فراموش می کند، پذیرش دین برای یکی از امور دنیوی. به خاطر خدای متعال.

برخی از مفسران گفتند: دیدن بت در خواب، بیانگر سفر طولانی است.

و گفته شد: اگر در خواب بتی ببیند و عبادت او را نبیند، مال فراوانی خواهد داشت.

اگر در خواب ببیند که ستاره یا درختی را عبادت می کند، از کسانی است که خداوند متعال او را توصیف کرده و می فرماید: {لغوغ بین آن}. گفته شد: این خواب نشان می دهد که صاحب آن به خدمت بزرگواری می رسد که از دین خود غافل است. اگر در خواب ببیند که آتش را عبادت می کند، خواب بیانگر آن است که با اطاعت از شیطان، خدای متعال را نافرمانی می کند یا درخواست جنگ می کند. اگر در خواب ببیند که کافر شده است، عقیده او با عقیده آن نژاد از کفار مطابقت دارد. اگر در خواب ببیند که مجوس شده است، پشت سر خود با ارتکاب فحشا اسلام را رد می کند. اگر در خواب ببیند که یهودی شده است، واجبات را ترک کرده و از فرمان خدا سرپیچی می کند، زیرا روز شنبه با گرفتن نهنگ ها حمله کردند و از فرمان خدا سرپیچی کردند و از حرام خود سرپیچی کردند. اگر در خواب ببیند که به او گفته اند ای یهودی جامه پوش و از آن نام بیزار است، خواب نشان می دهد که در مصیبت و در انتظار آسایش است و خداوند متعال او را به رحمت خود رها می کند. فرموده خداوند متعال: «هدايت كرديم. اگر در خواب ببیند که به مسیحیت گرویده است، نعمت های خداوند متعال را انکار می کند و او را به آنچه از آن دور و مقدس است وصف می کند. اگر در خواب ببیند راهب شده است، خواب بیانگر زیاده روی در بدعت است، زیرا خداوند متعال فرمود: «و رهبانیت را اختراع کردند». اگر در خواب ببیند که تورات و انجیل را می خواند و معانی آنها را نمی داند، خواب بیانگر این است که فرقه او فاسد است یا نظر او با نظر یهودیان و نصارا موافق است.

اگر در خواب ببیند که دستش به دست خسرو تبدیل شده است، ظلم و فساد بر دست او می شود و او همان کاری را می کند که ظالمان می کنند.

و اگر فرعون در خواب دیده شود، بیانگر دشمن اسلام است. و این یک اصل مستمر در خواب است، زیرا هر کس دشمن خود را در خواب بدی ببیند، تعبیر خواب او حسن حال اوست و هر که دشمن خود را در حال خوب ببیند، تعبیر آن است. فساد وضعیت او اگر در خواب ببیند که مانند یکی از فرعونیان جهان دگرگون شده است، نیرو می گیرد و توانا می شود و از شر می میرد. همین طور اگر در خواب ببیند که مردگان جباران در کشوری زنده اند، شرح حال او در آن شهر ظاهر می شود.

و آشفتگی در همه ادیان در خواب، بیانگر ناسپاسی است. و هر کس در خواب ببیند که در دین خود سرگردان است و خود را دین نمی داند، خواب بر ضعف دینش دلالت دارد و امور دنیوی نیز بر او سخت است و درهای مطالبات بر او بسته است. به آنچه می خواهد نمی رسد و به هدف نمی رسد. و هر کس در خواب ببیند که دین خود را فاسد کرده است، خواب بیانگر آن است که مردم را خوار می کند و آزار می رساند، چنان که اگر ببیند که آنها را خوار می کند و آزار می دهد، خواب بیانگر فساد دین او است.

همچنین گفته شد: کفر در تعبیر، بیانگر غنای قول حق تعالی است: «خیر، اگر ببیند که انسان بی نیاز می‌شود، غرق می‌شود» و کفر در خواب ممکن است به سبب فرموده خداوند متعال، بیانگر ظلم باشد. و کافران ستمکارند} و کفر در خواب ممکن است بیانگر بیماری باشد، زیرا فرموده خدای تعالی: انذارشان کنند یا انذار نکنند ایمان نمی آورند. گفته شد: کثرت کفار در خواب، بیانگر کثرت فرزندان است. و گفته شد: شیخ کافر در خواب به دشمنی کهنه با کینه ظاهری دلالت می کند.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که یهودی است از عمویش ارث می برد. و هر کس در خواب ببیند که مسیحی است، عمو یا عمه خود را به ارث می برد.

تعبیر خواب و رؤیت خروج از اسلام و عبادت غیر خدا و دیدن بت و مانند آن در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا