تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن شمع در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن شمع و چراغ برای روشنایی در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دیدن شمع در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الشمعة] ابن سیرین در خواب:

و شمع در خواب نشانگر سلطان یا پسری خوب و سخاوتمند، سخاوتمند، اما خطرناک است.

و موم در خواب به پول حلال تعبیر می شود که صاحب آن پس از سختی به آن می رسد – آب کردن آن تا زمانی که عسل از آن خارج شود.

[1]منارا: چراغی است که در آن شمع گذاشته و روشن می کنند.

و چراغ راهنما[1] در خواب تعبیر به خادم می شود، پس آنچه از سپر او – یعنی سر – یا ستون یا صندلی او دیده می شود، پس تعبیر آن در خادم است و سپر او بهترین است. هنگام تعبیر خواب، آن را وارد کنید.

تعبیر خواب و دیدن شمع در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا