تعبیر خواب ابن سیرین – خواب طلا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب طلا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب یا دیدن طلا، خلخال، دستبند، گوشواره، جواهر، زرگر، آلیاژ، گوشواره و گردنبند مشابه آن در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب طلا در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الذهب] ابن سیرین در خواب:

نکته: تعبیر طلا در خواب زن و مرد متفاوت است، زیرا تعبیر آن فرق می کند که صاحب رؤیا مرد باشد یا زن یا کسی که آن را در خواب بپوشد یا کیست. متعلق به مرد یا زن بیشتر برای زنان در خواب ستوده است و تعبیر آن برای مرد بر حسب خواب و آنچه از فزونی در آن و آنچه در دلائل و قراین است.

طلا در خواب عموماً در تعبیر – برای مرد اگر بپوشد – به دلیل بیزاری از کلمه و زردی رنگ آن قابل ستایش نیست و ممکن است تعبیر آن غم و اندوه یا جریمه مالی باشد. برای زنان، تعبیر آن متفاوت است.

[1]گوشواره: زیورآلاتی که در لاله گوش آویزان می شود.

همچنین گفته شد: جواهر به طور کلی زینت زنان است و در تعبیر زنان در خواب ستوده است، در حالی که دیدن زیورآلات در خواب برای مردان در تعبیر مرد مذموم است مگر گردن بند و گردن بند و گوشواره. .[1] و حلقه

و گفته شد: دستبند طلا اگر بیند که آن را در دست دارد، خواب بیانگر ارثی است که در دست او می افتد.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که چیزی از طلا می پوشد، خواب نشان می دهد که با افراد نااهل ازدواج می کند.

و هر کس در خواب ببیند که شمش طلا را زده است، خواب دلالت بر نگرانی یا دلالت بر از دست دادن بخشی از مال دارد یا حکایت از جریمه مالی سلطان دارد، به اندازه ای که دید طلا بر او زده است. در رویا.

اگر در خواب ببیند که طلا را آب می کند، خواب نشان می دهد که در امر ناخوشایندی با شخص یا مردمی نزاع می کند، پس زیر زبان مردم می افتد – از او بد می گویند.

و هر کس در خواب ببیند که خانه اش طلاکاری شده یا از طلا است، خواب نیکو نیست، زیرا ممکن است نشانه آتشی باشد که در خانه شعله ور شود، و همچنین هر که در خواب ببیند که قسمتی از بدنش. مانند چشمی است که از طلا ساخته شده باشد، پس رویا خوب نیست.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که گردنبندی از طلا و نقره یا مهره یا جواهرات بر اوست، خواب دلالت بر آن دارد که به او امانت داده شود یا امانتی به او سپرده شود.

و گفته شد: هر کس در خواب ببیند که دو دستبند طلا یا نقره بر اوست، خواب، بدکار است، چنانکه در تعبیر خواب او خیری در دستبند نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: دیدم دو دستبند طلا در دستانم بود، آنها را دمیدم و افتادند.

نقره را اگر در خواب ببینید بهتر از طلا می دانند.

[2]خلخال: زینتی مانند دستبند که زنان به پا می بندند.

و اگر مردی در خواب ببیند که خلخالی از طلا یا نقره دارد، خواب، مصیبت و اسارت یا حبس است، و گفته شد: خلخال انسانها زنجیر آنهاست.

هیچ چیز از زیورآلات در خواب برای مردان مناسب نیست مگر گردن بند، گردن بند، انگشتر و گوشواره، در حالی که تمام زیورآلات زنانه زینت است.

شاید تعبیر دستبند و خلخال برای زن در خواب، شوهرش باشد.

و گفته شد: اگر طلا آراسته نباشد، در خواب به جریمه یا بی پولی است، و طلا اگر مفصل باشد – به صورت جواهر – تعبیر آن متفاوت است زیرا نام دیگری بر آن درج شده است. .

گفته شده است که زیورآلات زنان در خواب برای زنان نشانه فرزندان آنهاست، پس طلای مردان و نقره زنان آنها و زیورآلات مردانه مانند انگشتر و دستبند و مانند آن ممکن است نشانگر زیورآلات مردانه و زنانه باشد. مانند گردنبند و مانند آن بر زنان. و گفته شد: تمام زیورآلات در خواب در تعبیر زنان ممدوح است و زینت آنهاست و دلالت بر چیزهای زیبا دارد بیدارند.

گفته شد: هر که در خواب ببیند که به کاسه ای زرین یا کوزه یا جامی طلا زده، خواب نشانگر زنی است که با او ازدواج می کند، یا شاید خواب نشان دهد که خدمتکاری به او خدمت می کند. و بعضى گفتند: هر كه در خواب خود ببيند كه از ظروف طلا و نقره استفاده مى كند، خواب بيانگر ارتكاب گناه است.

و طلا و پوشیدن آن در خواب در هر حال برای زنان صحیح است و اما طلا بستن در خواب برای مردان در تعبیر ستودنی نیست.

و گفته شد: اگر مردی در خواب ببیند که طلا بر او زدند، خواب بیانگر آن است که جریمه می شود – از صاحبان امر – و مالی به او می رسد، و این مطابق آنچه دیده است. و آنچه از طلا ساخته شده است مانند ظرف یا جواهر یا مانند آن ضعیفتر و آسانتر در تفسیر است و آنچه بشقاب یا شمش بوده قویتر و گویاتر است.

و گفته شد: هر که در خواب طلا ببیند، برای او مکروه است.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که طلا و نقره یا مس می ریزد، آنچه درباره او می گویند که خوشش نمی آید و گرفتار پریشانی و پریشانی می شود.

[1]زرگر: کسی که جواهرات از طلا و نقره و مانند آن را بفروشد یا بسازد.

و جواهر فروش[1] در خواب تعبیر به مردی می شود که سخنی را بیان می کند و در آن دروغ می گوید یا مردی که نمی توان از او امید خیر داشت.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که جواهر فروش است، متهم به دروغ می شود.

تعبیر خواب و دیدن طلا و خلخال و آلیاژ و گوشواره یا گوشواره و گردنبند در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا