تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن فلزی از مواد معدنی زمین در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن فلزی از مواد معدنی زمین در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن یکی از مواد معدنی زمین در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن فلزی از مواد معدنی زمین در خواب

تفسیر یک چشم انداز [معادن الأرض] ابن سیرین در خواب:

امّا معادن زمین، دیدن آنها در خواب، بیانگر گنج، پول حبس شده، دانش اندوخته یا درآمد انباشته است، زیرا اینها امانات خداوند در زمین خود است که برای بندگانش برای منافعشان در امور دنیوی و دینی به امانت گذاشته است.

و هر کس در خواب ببیند که از زمین معدنی یا دو ماده معدنی یا معدنی مختلف یافته است، خواب برای شخم و کشاورز سالی را بیان می کند که در آن نیکی و زراعت و محصول و منفعت از آنچه زمین فراوان است. از داخل آن نشان می دهد. این خواب به جوینده علم دلالت دارد که علم به دست می آورد و در بین مردم منتشر می کند. این بینش سلطان حکایت از پیروزی بر دشمن و غنیمت دارد. این دید گمراه نشان می دهد که گمراهی او آن را در بین مردم گسترش می دهد زیرا خداوند متعال در کتاب خود مال ما و فرزندان ما را امتحان نامیده است.

تعبیر خواب و دیدن مواد معدنی زمین در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا